Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza II

Published - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?

Projektom je, na području Grada Zagreba, ukazano na važnost uključivanja pomoćnika u nastavi i njihov pozitivan utjecaj na obrazovna postignuća, socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju. Istaknut je i pozitivan utjecaj i na druge učenike te na njihovu senzibilizaciju da je teškoća ili invaliditet samo osobina kao i bilo koja druga ljudska osobina. Projekt je dao doprinos promicanju ljudskih prava i ostvarivanju jednakih mogućnosti za sve.

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

Projektom je dan doprinos kvalitetnom upravljanju u javnom sektoru kroz zajedničku provedbu projektnih aktivnosti osnivača škola, Grada Zagreba, Ureda za programe i projekte Europske unije, škola partnera na projektu, kao i svih drugih ustanova koje su bile uključene u provedbu projekta. Osposobljavanjem pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika (stručna edukacija) te njihovim uključivanjem na tržište rada dan je doprinos smanjenju ukupne stope nezaposlenosti u Gradu Zagrebu.

Projekt predložen od strane regionalnoga koordinatora: Ne

Lokacija provedbe projekta: Osnovne i srednje škole Grada Zagreba koje su bile partneri na navedenom projektu

Nositelj/partneri na projektu:

Nositelj: Grad Zagreb

Partneri: 32 odgojno-obrazovne ustanove Grada Zagreba – Osnovna škola Antuna Branka

Šimića, Osnovna škola Augusta Harambašića, Osnovna škola Borovje, Osnovna škola Brezovica,

Osnovna škola Bukovac, Osnovna škola dr. Ivan Merz, Osnovna škola Gornje Vrapče, Osnovna

škola Grigora Viteza, Osnovna škola Gustava Krkleca, Osnovna škola Horvati, Osnovna škola

Ivana Cankara, Osnovna škola Ivana Gundulića, Osnovna škola Kajzerica, Osnovna škola kralja

Tomislava, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskoga, Osnovna škola Luka, Osnovna škola

Malešnica, Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Osnovna škola Mate Lovraka, Osnovna škola

Miroslava Krleže, Osnovna škola Medvedgrad, Osnovna škola Nad lipom, Osnovna škola Otona

Ivekovića, Osnovna škola Retkovec, Osnovna škola Savski Gaj, Osnovna škola Silvija Strahimira

Kranjčevića, Osnovna škola Tina Ujevića, Osnovna škola Žuti brijeg, I. Gimnazija, XII.

Gimnazija, Gimnazija Lucijana Vranjanina i Zdravstveno učilište.

Datum početka i završetka provedbe projekta: 14.07.2016. – 13.07.2017.

Ukupna vrijednost projekta: 7.057.906,90 HRK

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 5.000.000,00 HRK

Ciljevi projekta:

Ciljevi projekta bili su učenike s teškoćama u razvoju uključiti u primjerene programe obrazovanja uz potporu pomoćnika u nastavi i  stručnih komunikacijskih posrednika kojima je projektom podizana razina osposobljenosti a čime su omogućena bolja obrazovna postignuća i socijalna učenika s teškoćama u razvoju. Time su stvoreni preduvjeti za kvalitetnu provedbu nastavnog plana i programa svim učiteljima u razrednim odjeljenjima u koja su uključeni učenici s teškoćama u razvoju.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

Projektom je proveden odabir pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika te edukacija pomoćnika u nastavi koju su prošli svi odabrani kandidati za pomoćnike u nastavi u Pučkom otvorenom učilištu. U sklopu projekta organizirana je izložba dječjih likovnih radova koji su bili podloga za izradu roll-up projekta, učenici su sudjelovali na Festivalu jednakih mogućnosti na kojem je nastupilo 8 škola partnera te su izrađeni promotivni materijali i provedene promotivne aktivnosti.

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X