Natječaji

Tehnička pomoć Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za održivo gospodarenje otpadom – prijelaz na kružno gospodarstvo

Status

Zatvoren
09.11.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.3.1.22

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Partneri

n/p

Raspoloživost sredstava

11.305.000,00

Vrijednost natječaja

11.305.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Projekt „Tehnička pomoć Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za održivo gospodarenje otpadom – prijelaz na kružno gospodarstvo“ provodit će se u okviru OPKK, PO 6 Zaštita okoliša i održivost resursa, SC 6i1 Smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagališta, kojim se namjerava doprinijeti implementaciji pravne stečevine na temelju obveza iz Direktive Vijeća 1999/31/EZ o odlagalištima otpada za koje su Ugovorom o pristupanju RH EU utvrđena prijelazna razdoblja za RH.
Gospodarenje otpadom u RH propisuje Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) kojim su definirane nadležnosti i obveze u području gospodarenja otpadom. Gospodarenje i učinkovitost gospodarenja otpadom osiguravaju Vlada RH i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a ključni planski dokument za usmjeravanje gospodarenja otpadom za plansko šestogodišnje razdoblje je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17). Sastavni dio Plana gospodarenja otpadom je Plan sprječavanja nastanka otpada koje su sve zemlje članice EU, pa tako i RH, dužne izraditi sukladno Direktivi 2008/98/EZ o otpadu i stavljanju van snage određenih direktiva. Navedenim Planom se ističe kako ograničenost prirodnih resursa i negativni utjecaji na okoliš uzrokovani njihovom potrošnjom zahtijevaju unaprjeđenje postojećih i iznalaženje novih modela za njihovo održivo korištenje. Jedan od osnovnih ciljeva EU je stoga potaknuti unaprjeđenje gospodarskog sustava u smislu učinkovitijeg korištenja resursa i energije. Središnji aspekt razvojne strategije Europa 2020 te prioriteta razvoja “održivi rast” pri tome je prelazak s postojećeg linearnog ekonomskog modela na model kružnog gospodarstva (KG).
Svrha Poziva je integracija projekta KG u sektor gospodarenja otpadom kroz usklađivanje Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (PGO RH) s nacionalnim zakonodavstvom zbog izmjena Direktiva u smislu integracije principa KG u isti, pripremu polazišta odnosno elemenata KG koji trebaju biti integrirani u budući PGO RH (nakon 2022.), kako bi se omogućila tranzicija prema ciljevima KG za 2030. i jačanje kapaciteta za KG u sektoru gospodarenja otpadom. Predmet Poziva je pružanje podrške Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u uspostavi održivog gospodarenja otpadom i prijelazu na KG. Kroz pružanje podrške Ministarstvu doprinijet će se usklađenju RH sa Direktivama EU-a koje određuju ciljeve u području gospodarenja otpadom, a koje je potrebno integrirati u postojeći PGO RH i u Odluku o implementaciji PGO-a u kontekstu usvajanja principa KG-a.
Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova Projekta iznosi 13.300.000,00 HRK, dok najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda iznosi 11.305.000,00 HRK. Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.  Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom.
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
1. Aktivnosti savjetodavne podrške koje se odnose na proces usklađenja nacionalnog zakonodavstva s izmjenama direktiva EU-a koje se odnose na kružno gospodarstvo
2. Aktivnosti revizije postojećeg nacionalnog Plana gospodarenja otpadom i Odluke o implementaciji Plana gospodarenja otpadom (2017. – 2022.)
3. Aktivnosti savjetodavne podrške za koordinaciju dionika i izgradnje i jačanja kapaciteta Korisnika i dionika na nacionalnoj razini
4. Aktivnosti upravljanja projektom
5. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti.
Projekt se provodi na teritoriju Republike Hrvatske. Projektni prijedlog i sva popratna dokumentacija izrađuju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Dokumentacija

Informativne radionice

Nije predviđeno održavanje informativne radionice.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X