Natječaji

Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik“ (s PDV-om) iznosi 496.281.362,50 HRK, od čega prihvatljivi troškovi iznose 397.025.090,00 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 272.004.105,52 HRK.

Vrijednost natječaja

272.004.105,52 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

Sažetak

Projekt Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik obuhvaća potrebna ulaganja u sustave javne vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanje otpadnih voda u svrhu postizanja zahtjeva Direktive o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) i Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) na području aglomeracije Šibenik te ispunjavanja zahtjeva propisanih u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina (NN 117/2015), odnosno ima za cilj unaprjeđenje u području odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te vodoopskrbe i obrade pitke vode na širem području grada Šibenika.

Projekt se sastoji od izgradnje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje i rekonstrukcije sustava javne vodoopskrbe što uključuje izgradnju kanalizacijskih kolektora i tlačnih cjevovoda ukupne duljine 45,78 km, 11 kanalizacijskih crpnih stanica, postrojenja za solarno sušenje mulja, rekonstrukciju kanalizacijskih kolektora od 4,85 km, rekonstrukciju 35,36 km vodoopskrbne mreže i 1 kanalizacijske crpne stanice. Projekt uključuje i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 67.000 ES na (II. stupanj pročišćavanja).

Projektom se doprinosi ostvarivanju specifičnog cilja 6ii1: Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom kroz osiguranje dovoljne količine kvalitetne pitke vode i povećanje stope priključenosti stanovništva na javne sustave opskrbe pitkom vodom, i 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=1ccf206b-b3e4-441d-9476-e8481122aa2e&pozivVersionId=19998ca7-3845-494b-baa3-1a24257f5ff9

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
pitanja@mzoe.hr
www.mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X