Natječaji

ITU – Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka

Status

Zatvoren
18.06.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Potporne institucije za poduzetnike

Partneri

Prijavitelj se na Poziv može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerom/ima.

Prihvatljivi partneri u smislu ovog Poziva su:

 • Jedinice lokalne samouprave (JLS);
 • Poduzetničke potporne institucije (PPI), prema kriterijima za prijavitelje navedenima u točki 2.1. Uputa za prijavitelje;
 • Upravitelj infrastrukture ukoliko su mu koncesije ili druga odobrenja za upravljanje infrastrukturom dodijeljena na transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi uzimajući u obzir važeće propise o javnoj nabavi.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je  39.829.087,67 HRK.

Vrijednost natječaja

39.829.087,67 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Obavijest o potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava

Obavještavamo Vas kako su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka“, referentna oznaka: KK.03.1.2.20.

Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka.pdf

Prva izmjena Poziva

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu privremenog poziva „Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka“, referentna oznaka: KK.03.1.2.20, objavljenom 20. ožujka 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 24. travnja 2019. godine objavilo prvu izmjenu Poziva kojom se izmjenjuju odredbe vezane uz provjeru prihvatljivosti prijavitelja/partnera, popratnu dokumentaciju uz prijavni obrazac te održavanje informativnih radionica.

Izmjenjenu natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

Cilj poziva je omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva, pogotovo u zelenim tehnologijama, na području Urbane aglomeracije Rijeka.

Unaprjeđenje poslovnih pomoćnih usluga i infrastrukture za osnivanje, razvoj i širenje poslovanja omogućit će MSP-ima lakši pristup informacijama, znanje o mogućnostima razvoja i visokokvalitetnim poslovnim uslugama i infrastrukturi koju nude poduzetničke potporne institucije kao pružatelji poslovnih usluga. Korištenje usluga PPI-jeva i dostupne infrastrukture omogućit će osnivanje novih poduzeća, a već postojećim mikro, malim i srednjim poduzetnicima će omogućiti unaprjeđenje znanja i kompetencija te će pridonijeti učvršćivanju položaja MSP-a na tržištu.

 

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je  39.829.087,67 HRK.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je:

 • najniži iznos 500.000,00 HRK
 • najviši iznos 33.500.000,00 HRK.

U sklopu ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

 

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva su:

 • Jedinice lokalne samouprave (JLS) na području Urbane aglomeracije Rijeka ili
 • Poduzetničke potporne institucije (PPI) u javnom ili privatnom vlasništvu sukladno definiciji u članku 4., stavku 1., točki 6. Programa potpora, odnosno sukladno definiciji u članku 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18), osim centara kompetencija.

 

Predviđeni intenzitet potpore

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta i to za ulaganja čije se sufinanciranje bespovratnim sredstvima ne smatra državnom potporom.

Ukoliko se radi o ulaganjima koja sadrže element državne potpore sukladno članku 107., stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU), primijenit će se pravila za dodjelu državnih potpora, što uključuje pravila za izračun maksimalnog intenziteta potpore, kako je navedeno pod točkom 1.6 Uputa za prijavitelje te u skladu s Programom potpora (Prilog 8. Uputa za prijavitelje) i/ili ako je primjenjivo Programom de minimis (Prilog 9. Uputa za prijavitelje).

Ukupan iznos bespovratnih sredstava ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koja se mogu dodijeliti temeljem Poziva odnosno Programa potpora i/ili ako je primjenjivo Programa de minimis.

 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 1. Aktivnosti (A1) izgradnje (sa ili bez opremanja)/ (A2) rekonstrukcije (sa ili bez opremanja) /(A3) mali infrastrukturni radovi (sa ili bez opremanja)
  • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju/privođenje svrsi poduzetničko poslovne infrastrukture, sa ili bez opremanja,
  • Aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije i studija.

 

 1. (B) Aktivnosti pružanja stručnih i savjetodavnih usluga PPI-ima i od strane PPI-a prema MSP-ima

 

Aktivnosti pružanja stručnih i savjetodavnih usluga PPI-ima

 • Savjetodavne usluge vanjskih konzultanata (ne obuhvaćaju usluge poreznog savjetovanja, redovne pravne i knjigovodstvene usluge te usluge oglašavanja),
 • Usavršavanje zaposlenika PPI-a u cilju pomoći i prijenosa znanja na MSP-ove u okviru potreba ovog Poziva

 

Aktivnosti usavršavanja/pružanja stručne i savjetodavne pomoći MSP-ima od strane PPI-a

 • Pred-inkubacijske usluge,
 • Savjetodavne usluge (ne obuhvaćaju usluge poreznog savjetovanja, redovne pravne i knjigovodstvene usluge te usluge oglašavanja),
 • Usluge usavršavanja (podrška u uspostavi start-up poduzeća, edukacije, radionice, izrada poslovnih planova, analiza tržišta, izrada studija izvodljivosti, izrada dizajna prototipova, izrada i promocija prototipova, nabava materijala, nabava alata, edukacija o zelenoj i cirkularnoj ekonomiji i sl.),
 • Organiziranje programa mentorstva,
 • Pomoć MSP-ovima za uključivanje u europske inicijative (odnosi se na umrežavanje, pridruživanje udruženjima i organizacijama poduzetnika na europskoj razini) te prijave na natječaje iz ESI fondova,
 • Promocija poduzetništva (uključujući međunarodne i nacionalne konferencije, radionice, seminare, organizaciju skupina za raspravu, i događanja s ciljem povezivanja sudionika i umrežavanja),
 1. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
 2. Upravljanje projektom i administracija
 3. Horizontalne aktivnosti
 • aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8 Uputa za prijavitelje.
Napomena:  U okviru ovog poziva svaki projektni prijedlog mora obavezno sadržavati barem jednu aktivnost iz grupe A:

 • (A1) izgradnja (sa ili bez opremanja) i/ili
 • (A2) rekonstrukcija (sa ili bez opremanja) i/ili
 • (A3) mali infrastrukturni radovi (sa ili bez opremanja)

te obavezno aktivnost (B): Aktivnosti usavršavanja/pružanja stručnih i savjetodavnih usluga PPI-ima i od strane PPI-a prema MSP-ima.

Geografska ograničenja

Projekt se u cijelosti provodi na teritoriju Urbane aglomeracije Rijeka.

Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 18. lipnja 2019. godine u 23:00 sati.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 21. ožujka 2019. godine u 14:00 sati.

 

OBAVIJEST – Nova Pravila o financijskim korekcijama (21. kolovoza 2019.)

Obavještavamo prijavitelje da su donesena nova Pravila o financijskim korekcijama te će se ista primjenjivati na projekte koji će se ugovoriti u okviru Poziva.

Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravaka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Pravila o financijskim korekcijama su objavljena na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova, na sljedećoj poveznici (u dijelu „Pravilnici o prihvatljivosti izdataka“):
https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Informativne radionice

Informativna radionica za prijavitelje

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka", koja će se održati u četvrtak 16. svibnja 2019. godine s početkom u 11:00 sati u Rijeci na adresi Korzo 16, soba 213 na 2. katu.

 

Prezentacije s informativne radionice

Sadržaj informativne radionice Poziva „Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka“, održane 16. svibnja 2019. u Rijeci, dostupan je na sljedećoj poveznici:

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X