Natječaji

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina -Murter

Status

Zatvoren
02.08.2018.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina -Murter“ (s PDV-om) iznosi 155.864.266,25HRK, od čega prihvatljivi troškovi iznose 124.691.413,00HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 85.645.395,61HRK.

Vrijednost natječaja

85.645.395,61 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Cilj ovog projekta je usklađivanje aglomeracije Betina-Murter s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt se sastoji od izgradnje sustava javne odvodnje u ukupnoj dužini od 30.290 metara što uključuje izgradnju 28.202 metara novih gravitacijskih kolektora i 2.088 metara novih tlačnih cjevovoda te izgradnju 6 novih crpnih stanica. Projekt također uključuje 12.980 metara sanacije postojeće vodoopskrbne mreže te izgradnju novog Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja i kapaciteta 10.500 ES.

Projektom se doprinosi ostvarivanju specifičnih ciljeva 6ii1: Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom kroz osiguranje dovoljne količine kvalitetne pitke vode i povećanje stope priključenosti stanovništva na javne sustave opskrbe pitkom vodom i 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=98a15144-b65f-4604-8ed5-47faa8158a62

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
pitanja@mzoe.hr
www.mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X