Natječaji

Sanacija lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom – jama Sovjak

Status

Zatvoren
18.05.2018.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog postupka je 320.593.075,06 kn

 

Vrijednost natječaja

320.593.075,06 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Sanacija lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom – jama Sovjak Referentna oznaka: KK.06.3.1.06 1. Cilj i svrha postupka izravne dodjele Cilj postupka je doprinijeti provedbi posebnih mjera vezanih uz cilj smanjenja rizika od otpada sanacijom starih opterećenja određenih Strategijom gospodarenja otpadom RH (NN 130/05) te ostvarenju cilja sanacije lokacije onečišćene otpadom iz Plana gospodarenja otpadom za RH za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17), u ovom slučaju lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom – jama Sovjak. Svrha postupka je da se kroz dodjelu bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigura provedba čišćenja i zatvaranja jame Sovjak u Općini Viškovo u Primorsko-goranskoj županiji, s ciljem smanjenja količine opasnog otpada i smanjenja mobilnosti i toksičnosti kontaminiranog materijala, a kako bi se time smanjile i emisije onečišćujućih tvari u vode, zrak i tlo, te uklonio negativan utjecaj lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom na okolno stanovništvo. Projektom se doprinosi ostvarivanju specifičnog cilja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. 2. Ukupna raspoloživa sredstva Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog postupka je 320.593.075,06 HRK (tristodvadesetmilijunapetstodevedesettritisućesedamdesetpetkunaišestlipa). UT/PT1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog postupka. 3. Predviđeni intenzitet potpore Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda koji se može dodijeliti u sklopu ovog postupka iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem, odnosno svime što ne predstavlja sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, osigurati: a) sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz KF-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog postupka, i b) sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih izdataka unutar projektnog prijedloga. 4. Prihvatljivi prijavitelj Poziv na dostavu projektnog prijedloga upućuje se unaprijed određenom prijavitelju: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost / Sektor za fondove EU Radnička cesta 80, 10000 Zagreb 5. Prihvatljive aktivnosti Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog postupka su: 1. Izrada potrebne dokumentacije za ishođenje pravomoćnih akata na temelju kojih će se provesti radovi na sanaciji jame Sovjak, te izrada potrebne dokumentacije za ishođenje uporabnih dozvola; 2. Provedba radova na sanaciji jame Sovjak sukladno izdanim pravomoćnim aktima uključujući aktivnosti potrebne za ishođenje uporabnih dozvola te uklanjanje privremenih građevina i opreme uvjetovanih pravomoćnom lokacijskom dozvolom; 3. Usluge nadzora projektiranja i radova na sanaciji, kao što su npr. stručni nadzor građenja, druge aktivnosti i poslovi vezano uz zaštitu na radu, rukovanje opasnim i štetnim tvarima i sl., a koji se moraju obavljati sukladno zakonskim propisima; 4. Usluge tehničke pomoći, odnosno vođenja projekta sukladno propisima prostornog uređenja i gradnje; 5. Usluge promidžbe i vidljivosti; 6. Usluge upravljanja projektom i administracija, vezane uz aktivnosti Jedinice za provedbu projekta korisnika. 6. Geografska ograničenja Projekt se provodi u potpunosti na području Općine Viškovo u Primorsko-goranskoj županiji. 7. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja) Prijavitelj mora podnijeti projektni prijedlog u sustav eFondovi u roku do 30 kalendarskih dana od dana objave postupka.

Izravna dodjela – strateški projekt Sanacija lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom – jama Sovjak je objavljen i na javnom portalu e-fondovi.

OBAVIJEST 3.5.2018.: Rok za podnošenje projektne prijave je produljen do 18.5.2018. Izmjena je također vidljiva na javnom portalu e-fondovi.

 

Dokumentacija

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
pitanja@mzoe.hr
www.mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X