Natječaji

Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci

Status

Zatvoren
10.05.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.4.2.55

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ iznosi 320.462.781,38 HRK  (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 256.370.225,10 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 179.871.104,61 HRK.

Vrijednost natječaja

179.871.104,61 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Križevci s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ), Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ), Direktivom o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja (2006/118/EZ) i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća:

  • izgradnju/rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i to: izgradnju 9.552 m i rekonstrukciju 19.493 m sustava javne vodoopskrbe te izgradnju 759 priprema za kućne priključke,
  • izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju sustava javne odvodnje i to: izgradnju 53.282 m sustava javne odvodnje, rekonstrukciju 4 kišna preljeva, izgradnju 17 crpnih stanica i 1.547 priprema za kućne priključke te rekonstrukciju 11.055 m i sanaciju 1.930 m sustava javne odvodnje,
  • nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 21.000 ES, III. stupnja pročišćavanja.

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

  • 6ii 1: Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurat će se rekonstrukcijom i izgradnjom sustava javne vodoopskrbe,
  • 6ii 2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja, te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ iznose 179.871.104,61 HRK.

Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima KF iznosi 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“  iznosi 70,1606844%.

Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina; „Narodne novine“, broj 117/2015).

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar investicijskog prioriteta 6ii su javni isporučitelj vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ je Vodne usluge d.o.o. Križevci.

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje kako bi se postigao specifični cilj Poziva su:

  • mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za ljudsku potrošnju izgradnjom i rekonstrukcijom mreža opskrbe vode za ljudsku potrošnju;
  • mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na sustave javne odvodnje izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava javne odvodnje (uključujući nabavu opreme za održavanje sustava, sustav upravljanja gubicima – izgradnja i uspostava nadzorno – upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka);
  • nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
  • mjere nadzora građevinskih radova te informiranja i vidljivosti projekta.

Projekt se provodi na području Koprivničko – križevačke županije, odnosno na području naselja: Križevci, Prikraj Križevački, Pesek, Gornja Brckovčina, Donja Brckovčina, Karane, Mali Potočec, Veliki Potočec, Poljana Križevačka, Gračina, Bukovje Križevačko, Cubinec, Majurec, Lemeš Križevački, Lemeš, Veliki Raven, Mali Raven, Stara Ves Ravenska, Špiranec, Sveti Martin, Bojnikovec, Dijankovec, Erdovec, Podgajec i Kloštar Vojakovački.

S obzirom na to da se radi o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rok podnošenja nije definiran.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=1b3b8fe3-d9c4-4afd-ae79-89e344ca1db6

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
pitanja@mzoe.hr
www.mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X