Natječaji

Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad

Status

Zatvoren
27.07.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.4.2.57

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta "Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad" iznosi 357.870.493,75 HRK  (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 286.296.395,00 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 188.770.799,12 HRK.

Vrijednost natječaja

188.770.799,12 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

 „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Ivanić-Grad s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ), Direktivom o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja (2006/118/EZ) i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća:

  • izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju sustava javne odvodnje i to:

izgradnju 66.216 m gravitacijskih kolektora, 4.803 m tlačnih kolektora, 19 crpnih stanica, 1.769 priprema za kućne priključke, 3 kišna preljeva i 4 retencijska bazena, rekonstrukciju 2.884 m kolektora te sanaciju 2.475 m kolektora i 59 okana,

  • nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 21.400 ES, III. stupnja pročišćavanja.

Projektom se doprinosi ostvarivanju specifičnog cilja 6ii2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja, te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ iznose 188.770.799,12 HRK. Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima KF iznosi 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ iznosi 65,9354440%. Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina; „Narodne novine“, broj 117/2015).

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar investicijskog prioriteta 6ii su javni isporučitelj vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje kako bi se postigao specifični cilj Poziva su:

  • mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na sustave javne odvodnje izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava javne odvodnje;
  • nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
  • mjere nadzora građevinskih radova te informiranja i vidljivosti projekta

Projekt se provodi na području Zagrebačke županije, na području aglomeracije Ivanić-Grad koja obuhvaća grad Ivanić-Grad (naselja Ivanić-Grad, Caginec, Deanovec, Derežani, Donji Šarampov, Graberje Ivaničko, Jelševac Breški, Lepšić, Opatinec, Posavski Bregi, Prkos Ivanićki, Šumećani, Tarno, Sobočani, Greda Breška, Šemovec Breški, Trebovec, Zaklepica i Zelina Breška) i dio općine Kloštar Ivanić (naselje Kloštar Ivanić).

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=45868238-898b-40b3-bac1-05c6be2086ab

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X