Natječaji

ITU – Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split

Status

Zatvoren
28.06.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Potporne institucije za poduzetnike

Partneri

Prijavitelj se na Poziv može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerom/ima.

Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su:

 • Poduzetničke potporne institucije
 • Jedinice lokalne i regionalne samouprave s područja UAS

PPI koji su partneri moraju ispunjavati iste uvjete prihvatljivosti kao i prijavitelji.

Raspoloživost sredstava

22.085.676,00 HRK

Vrijednost natječaja

22.085.676,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Obavijest o potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava

Obavještavamo Vas kako su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split”, referentna oznaka:KK.03.1.2.10.

Prva izmjena Poziva

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu privremenog poziva „Razvoj poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split“, referentna oznaka: KK.03.1.2.10, pokrenutom 25. ožujka 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 24. travnja 2019. godine objavilo prvu izmjenu Poziva kojom se izmjenjuje odredbe vezane uz provjeru prihvatljivosti prijavitelja/partnera, popratnu dokumentaciju uz prijavni obrazac te održavanje informativnih radionica.

Izmijenjenu natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

Cilj Poziva je razvoj kapaciteta PPI-a radi pružanja učinkovite pomoći MSP s ciljem učvršćivanja njihova položaja na tržištu, smanjivanja asimetrije informacija među MSP-ima te olakšanja pristupa poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te unapređenja gospodarske uspješnosti i povećanja postotka MSP koji opstaju na tržištu. U okviru ovog Poziva podupirat će provođenje aktivnosti kojima će PPI pružati podršku MSP-ovima vezano uz regulatorni okvir, širenje informacija o postojećim programima i shemama za poduzetnike, uključujući informacija o financijskim instrumentima te pružati ostale savjetodavne usluge i usluge usavršavanja s osobitim naglaskom na poduzetnike početnike. Također, ovaj poziv omogućava razvoj kompetencija zaposlenika PPI-a i njihovih suradnika s ciljem osiguranja visoke kvalitete usluga podrške koje pružaju MSP-ovima.

Ukupno raspoloživa sredstva

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji
može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je:

 • najniži iznos 100.000,00 HRK
 • najviši iznos 2.100.000,00 HRK

Sukladno članku 1. stavku 4. Programa dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva u ITU područjima (u daljnjem tekstu: Program de minimis potpora, gornja granica de minimis potpore koja se može dodijeliti jednom poduzetniku – korisniku potpore ne smije premašiti 200.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.
U slučaju da određeni projektni prijedlog uključuje više pojedinačnih korisnika (prijavitelja i partnera/e), de minimis potpora se može dodijeliti za cjelokupan projekt u iznosu koji premašuje najviši iznos de minimis potpore iz stavka 1. članka 8. Programa de minimis potpora, uz uvjet da se po pojedinačnom poduzetniku – korisniku potpore poštuju ograničenja vezana za pragove dodjele de minimis potpore utvrđena u članku 1.stavku 4. Programa de minimis potpora.

U okviru ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

UT zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su poduzetničke potporne institucije (PPI) sukladno definiciji u članku 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18). Prijavitelj u trenutku predaje projektnog prijedloga mora biti upisan u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Prijavitelj mora imati sjedište na području Urbane aglomeracije Split.

Prihvatljivi PPI mogu biti u privatnom ili javnom vlasništvu:

 • PPI u privatnom vlasništvu mogu biti mikro, mali ili srednji poduzetnici, kako je definirano čl. 4 Programa de minimis potpora, a u skladu s člankom 3., stavkom 1., točkom 14) Programa de minimis potpora.
 • PPI u javnom vlasništvu mogu biti definirani i kao veliki poduzetnici, kako je definirano čl. 4 Programa de minimis potpora, a u skladu s člankom 3., stavkom 1., točkom 15) Programa de minimis potpora.

Predviđeni intenzitet potpore

U okviru ovog Poziva dodjeljivat će se de minimis potpore u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva u ITU područjima koje su namijenjene poduzetničkim potpornim institucijama (PPI) sa sjedištem u UA Split.

De minimis potpore sukladno ovom Pozivu dodjeljivat će se PPI-ima, prihvatljivim prijaviteljima i PPI partnerima u obliku bespovratnih sredstava.

Najviši mogući intenzitet de minimis potpore je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • Pružanje savjetodavne i mentorske podrške MSP-ima, uključujući podršku aktivnostima razvoja, uspostavljanja, organizacije, koordinacije i/ili podizanja kvalitete usluga MSP-ova, što se naročito odnosi na:
  • pružanje stručne i savjetodavne pomoći te informiranja MSP-ova (na temu regulatornog okvira, standarda i/ili certifikacije za relevantne sektore, područje ulaganja i sl.; i/ili u svrhu pružanja informacija o dostupnim uslugama i programima, dijagnosticiranjem nedostataka i izazova poslovanja MSP–a i sl.);
  • stručnu podršku MSP-ovima prilikom provedbe aktivnosti promocije, upravljanja projektima, razvoja novih proizvoda, razvoja sustava upravljanja kvalitetom, upravljanja financijama, uspostavljanja/pružanja IKT rješenja, upravljanja ljudskim potencijalima, upravljanja inovacijama, pružanja pravnih usluga i sl.);
  • organiziranje i provođenje aktivnosti usavršavanja MSP-a, primjerice pružanje pomoći pri izradi programa usavršavanja i osposobljavanja zaposlenika MSP-a, kao i programa mentorstva, posebice za poduzetnike početnike;
  • stručnu podršku prilikom osnivanja start-upova i spin-offova (provođenje analiza tržišta, analiza tržišnog potencijala proizvoda/usluga, analiza poslovnih rješenja, izrada studija izvodljivosti i poslovnog plana);
  • podršku prilikom provedbe pred-inkubacijskih usluga (u smislu kombinacije savjetodavnih, edukativnih i mentorskih usluga s uslugama najma radnih stanica u svrhu ciljanog razvoja projektne ideje do poslovnog plana).
 • Aktivnosti jačanja stručnih kompetencija i kapaciteta PPI-a za potrebe pružanja visokokvalitetnih usluga za MSP-e:
  • aktivnosti podizanja razine vještina i znanja zaposlenih u PPI-ima u svrhu poboljšanja uslugaza MSP-e (sudjelovanje u programima edukacija relevantnih za pružanje usluga MSP-ima, organizacija i koordinacija stručnih edukacija za zaposlene, organizacija studijskih posjeta i sl.);
  • aktivnosti umrežavanja i sektorskespecijalizacije PPI-jeva (organizacija aktivnosti umrežavanja kao što su konferencije, radionice, seminari, okrugli stolovi i sl.);
  • opremanje i prilagodba prostora PPI-jeva namijenjenih pružanju usluga MSP-ima (adaptacija postojeće infrastrukture te opremanje prostora).
 • Aktivnosti promocije savjetodavnih usluga poduzetnicima
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti (u skladu s točkom 5.6 Uputa za prijavitelje).
 • Upravljanje projektom i administracija (uključujući ugovaranje vanjskih stručnjaka te angažiranja postojećeg ili novozaposlenog osoblja prijavitelja za upravljanje projektom).
 • Aktivnosti koje doprinose ostvarenju horizontalnih načela navedenih u točki 2.8 Uputa za prijavitelje.

 

Geografska ograničenja

Projekti će se u cijelosti provoditi na području Urbane aglomeracije Split u čiji sastav ulaze Grad Split, Grad Kaštela, Grad Omiš, Grad Sinj, Grad Solin, Grad Trogir, Općina Dicmo, Općina Dugi Rat, Općina Dugopolje, Općina Klis, Općina Lećevica, Općina Muć i Općina Podstrana.

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom
dostave projektnih prijedloga do 28. lipnja 2019. godine u 23:00 h.

 

OBAVIJEST – Nova Pravila o financijskim korekcijama (21. kolovoza 2019.)

Obavještavamo prijavitelje da su donesena nova Pravila o financijskim korekcijama te će se ista primjenjivati na projekte koji će se ugovoriti u okviru Poziva.

Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravaka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Pravila o financijskim korekcijama su objavljena na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova, na sljedećoj poveznici (u dijelu „Pravilnici o prihvatljivosti izdataka“):
https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Informativne radionice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Razvoj poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split", koja će se održati u utorak 21. svibnja 2019. godine s početkom u 10:30 sati velikoj dvorani Gradske knjižnice Marka Marulića, suteren Središnje knjižnice, Ulica slobode 2, u Splitu.

Prezentacije s informativne radionice

Sadržaj informativne radionice Poziva „Razvoj poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split“, održane 21. svibnja 2019. u Splitu, dostupan je na sljedećoj poveznici:

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X