Natječaji

Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst

Status

Otvoren
Od 26.03.2021.
Do 29.04.2021.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.5.3.03

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

Partneri

Jedini prihvatljivi Prijavitelj projekta su Hrvatske šume d.o.o., dok je Partner na projektu Ministarstvo unutarnjih poslova.

Raspodjela uloga Prijavitelja i Partnera, odnosno odgovornosti za koordinaciju provedbe pojedinih aktivnosti koje se predviđaju projektom, temeljena je na pravnom obliku Prijavitelja i Partnera, na njihovoj nadležnosti u projektnom području u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kao i na njihovim tehničkim kapacitetima i stručnom znanju koje posjeduju, a koje je potrebno za provedbu određene aktivnosti.

Raspoloživost sredstava

  • Ukupna bespovratna sredstava: 197.200.000,00 kn
  • Minimalni iznos bespovratnih sredstava:
  • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 197.200.000,00 kn
  • Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
  • Svrha poziva:
  • Prihvatljivi prijavitelji:
  • Područja: Šumarstvo, Zaštita prirode i okoliša

Vrijednost natječaja

197.200.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

Sažetak

Projektom će se razminirati ukupno 1.709,06 ha šuma i šumskog zemljišta. Time će se osigurati siguran javni pristup područjima u kojima su prisutni eksplozivni ostaci rata ili se sumnja na njihovu prisutnost, čime će se omogućiti održivo upravljanje i zaštita šuma, odnosno nesmetana provedba šest šumskogospodarskih planova, u skladu sa strogim načelima održivog upravljanja šumama, a ostvarit će se i preduvjeti za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000. Projektom će se obnoviti 21,80 ha zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste u cilju bolje zaštite šuma i šumskog zemljišta u projektnom području od šumskih požara, što će izravno doprinijeti i boljoj zaštiti bioraznolikosti i iskorištavanja usluga šumskih ekosustava. Površina od 210,65 ha šume i šumskog zemljišta biološki će se obnoviti u cilju sanacije i restauracije ciljnog stanišnog tipa 91L0, Ilirske hrastovo-grabove šume, E.3.1.5 (Epimedio-Carpinetum betuli), unutar područja ekološke mreže Natura 2000.

Predmet projekta Karlovac Karst je razminiranje, očuvanje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije i obuhvaća područje od ukupno 1.929,08 ha koje se prostire u tri općine Josipdol, Plaški i Tounj.

Opći cilj projekta Karlovac Karst je razminiranje, očuvanje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije i obuhvaća područje od ukupno 1.929,08 ha koje se prostire u tri općine, Josipdol, Plaški i Tounj. Projektom će se razminirati 1.709,06 ha šuma i šumskog zemljišta u cilju osiguranja sigurnog javnog pristupa područjima u kojima su prisutni eksplozivni ostaci rata ili se sumnja na njihovu prisutnost. Stvorit će se i uvjeti za održivo upravljanje i zaštitu šuma, odnosno nesmetanu provedbu šest šumskogospodarskih planova, kao i preduvjeti za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000. Projektom će se obnoviti 21,80 ha zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste u cilju bolje zaštite šuma i šumskog zemljišta u projektnom području od šumskih požara, što će izravno doprinijeti i boljoj zaštiti bioraznolikosti i iskorištavanja usluga šumskih ekosustava. Površina od 210,65 ha šume i šumskog zemljišta biološki će se obnoviti u cilju sanacije i restauracije ciljnog stanišnog tipa 91L0, Ilirske hrastovo-grabove šume, E.3.1.5 (Epimedio-Carpinetum betuli), unutar područja ekološke mreže Natura 2000.
Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova Projekta iznosi 232.000.000,00 kuna, dok najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda iznosi 197.200.000,00 kuna. Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.
Jedini prihvatljivi Prijavitelj projekta su Hrvatske šume d.o.o., dok je Partner na projektu Ministarstvo unutarnjih poslova.
Aktivnosti prihvatljive u sklopu ovog Poziva su: pripremne aktivnosti, razminiranje šuma i šumskog zemljišta, obnova šumske protupožarne infrastrukture, obnova šuma i šumskog zemljišta, upravljanje projektom, informiranje i vidljivost.
Projekt „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst“, provodi se na području Karlovačke županije. Projektno područje obuhvaća šume i šumska zemljišta na području općina Josipdol, Plaški i Tounj.
Projektni prijedlog treba biti popunjen i podnesen putem sustava eFondovi (efondovi.mrrfeu.hr), koristeći obrasce koji su sastavni dio Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Dokumentacija mora biti izrađena na hrvatskom jeziku, a ona izdana od strane nadležnih tijela drugih država mora biti prevedena na hrvatski jezik te ovjerena od strane sudskog tumača.

Rok za prijavu na Poziv je 29. travnja 2021.

Dokumentacija

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X