Natječaji

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj

Status

Zatvoren
11.11.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.4.2.45

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj“ iznosi 486.593.045,00 HRK  (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 387.020.156,00 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 263.355.489,05 HRK.

Vrijednost natječaja

263.355.489,05 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

  1. Cilj (ako je primjenjivo, svrha i namjena) poziva

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ), Direktivom o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća:

  • Izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju sustava javne vodoopskrbe i to: rekonstrukciju 26.917 m vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukciju 707 kućnih priključaka vodoopskrbe, rekonstrukciju magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Ćunski-Poljana duljine 4.422 m te izgradnju 1 nove vodospreme s izgradnjom novih 1.348 vodoopskrbnih cjevovoda,
  • Izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju sustava javne odvodnje i to: izgradnju 25.108 m gravitacijskih kolektora, izgradnju 18.225 m tlačnih vodova, sanaciju 8.438 m postojećih kolektora, izgradnju 23 nove crpne stanice te rekonstrukciju 1 postojeće crpne stanice te 709 priprema za nove kućne priključke odvodnje,
  • Nadogradnju UPOV-a Kimen (Cres) na 2. stupanj pročišćavanja kapaciteta 12.700 ES te nadogradnju UPOV-a Kijac (M. Lošinj) na 2. stupanj pročišćavanja kapaciteta 31.500 ES, rekonstrukciju UPOV-a Martinšćica mehaničkog pročišćavanja kapaciteta 4.300 ES i rekonstrukciju UPOV-a Nerezine mehaničkog pročišćavanja kapaciteta 7.400 ES.

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

  • 6ii 1: Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurati će se rekonstrukcijom i izgradnjom sustava javne vodoopskrbe
  • 6ii 2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja,te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023.

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj“ iznose 263.355.489,05 HRK.

3. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos ako je relevantno)

Nije primjenjivo.

4. Predviđeni intenzitet potpore

Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima KF iznosi 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj“ iznosi 68,0469699%.

Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina; „Narodne novine“, broj 117/2015).

5. Prihvatljivi prijavitelji

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar investicijskog prioriteta 6ii su javni isporučitelj vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj“ je Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o..

6. Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje kako bi se postigao specifični cilj Poziva su:

  • mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za ljudsku potrošnju izgradnjom, rekonstrukcijom te sanacijom mreža opskrbe vode za ljudsku potrošnju;
  • mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom, rekonstrukcijom te sanacijom sustava javne odvodnje (uključujući nabavu opreme za čišćenje mreže te otkrivanje i saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje);
  • nadogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
  • mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta.

7. Geografska ograničenja (ako je primjenjivo)

Projekt se provodi na području Primorsko-goranske županije konkretnije na području sljedećih jedinica lokalne samouprave: gradovi Cres (naselja Cres, Martinščica, Miholašćica, Stivan) i Mali Lošinj (naselja Mali Lošinj, Osor, Sveti Jakov, Artatore, Ćunski, Nerezine i Veli Lošinj).

8. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto (ako je relevantno) podnošenja)

S obzirom na to da se radi o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rok podnošenja nije definiran.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=30781fce-a6e7-4a65-a3b4-c736408ffce7

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X