Natječaji

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane

Status

Zatvoren
07.08.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta "Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane" iznosi 567.052.215,00 HRK (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 453.641.772,00 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 313.659.754,75 HRK.

Vrijednost natječaja

313.659.754,75 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Zadar-Petrčane s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt predviđa sljedeća ulaganja unutar jedinstvene aglomeracije Zadar-Petrčane:

  • Izgradnju/rekonstrukciju i sanaciju sustava javne odvodnje: izgradnju 102.64 km novih kanalizacijskih kolektora, rekonstrukciju 2.2 km kanalizacijskih kolektora, sanaciju 1.5 km kanalizacijskih kolektora, izgradnju 17 CS, rekonstrukciju 1 CS te izvedbu 5.570 priprema za kućne priključke,
  • Rekonstrukciju postojećeg sustava javne vodoopskrbe: 40.5 km cjevovoda te 2.723 priključaka,
  • Nadogradnju postojećeg UPOV-a Centar (II. stupanj pročišćavanja, 100.000 ES): nadogradnja pojedinih tehnoloških cjelina (izgradnja egalizacijskih bazena sa novim stanicama za prijem septika te nadstrešnicama, natkrivanje pjeskolova-mastolova te primarnih taložnika, fotoionizacijski moduli za pročišćavanje zraka, recirkulacija tehnološke vode, zamjena aeracije, bukobrani te sanacija ulazne građevine)

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

  • 6ii1: Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurat će se rekonstrukcijom i izgradnjom sustava javne vodoopskrbe
  • 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda kroz veću stopu priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje i veću količinu otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja, te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. -2023.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt “Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane” iznose 313.659.754,75 HRK.

Projekt se provodi na području Zadarske županije konkretnije na području aglomeracije Zadar-Petrčane koja teritorijalno obuhvaća Grad Zadar (naselja Zadar, Crno, Petrčane i Kožino).

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=7e3e9b94-4b28-43ed-b60d-9fdffa03383a

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
pitanja@mzoe.hr
www.mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X