Natječaji

Projekt izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Jelsa-Vrboska i Stari Grad

Status

Zatvoren
28.08.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta "Projekt izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Jelsa-Vrboska i Stari Grad" iznosi 473.667.122,50 HRK (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 378.933.698,00 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 259.088.936,28 HRK.

Vrijednost natječaja

259.088.936,28 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

 1. Cilj (ako je primjenjivo, svrha i namjena) poziva

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracija Jelsa – Vrboska i Stari Grad s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ), Direktivom o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća:

 • izgradnju/rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe: izgradnju 21.030 m vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukciju 35.597 m vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukciju 2.884 kućnih priključaka vodoopskrbe te izgradnju 19 mjerno-regulacijskih okana,
 • izgradnju sustava javne odvodnje i to: izgradnju 55.132 m gravitacijskih kolektora s izvedbom 2.799 priprema za kućne priključke odvodnje, izgradnju 5.796 m kanalizacijskih tlačnih cjevovoda te izgradnju 10 kanalizacijskih crpnih stanica
 • izgradnju UPOV-a Jelsa-Vrboska mehaničkog stupnja pročišćavanja kapaciteta 9.000 ES s pristupnom prometnicom te podmorskom dionicom podmorskog ispusta duljine 2.000 m
 • izgradnju UPOV-a Stari Grad mehaničkog stupnja pročišćavanja kapaciteta 6.000 ES s pristupnom prometnicom te kopnenom dionicom duljine 3.487 m te podmorskom dionicom podmorskog ispusta duljine 2.000 m.

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

 • 6ii1: Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurati će se rekonstrukcijom i izgradnjom sustava javne vodoopskrbe
 • 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja,

te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023.

 1. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt „Projekt izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Jelsa-Vrboska i Stari Grad“ iznose 259.088.936,28 HRK.

 1. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos ako je relevantno)

Nije primjenjivo.

 1. Predviđeni intenzitet potpore

Maksimalna  stopa  sufinanciranja  sredstvima  KF- iznosi  85%  od  iznosa  prihvatljivih izdataka.  Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt „Projekt izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Jelsa-Vrboska i Stari Grad“ iznosi 68,37315806%.

Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina; „Narodne novine“, broj 117/2015).

 1. Prihvatljivi prijavitelji

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar investicijskog prioriteta 6ii su javni isporučitelj vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Projekt izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Jelsa-Vrboska i Stari Grad“ je Hvarski vodovod d.o.o.

 1. Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje kako bi se postigao specifični cilj Poziva su:

 • mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za ljudsku potrošnju izgradnjom te rekonstrukcijom mreža opskrbe vode za ljudsku potrošnju;
 • mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom sustava javne odvodnje (uključujući nabavu opreme za čišćenje mreže te otkrivanje i saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje);
 • izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
 • mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta.
 1. Geografska ograničenja (ako je primjenjivo)

Projekt se provodi na području Splitsko-dalmatinske županije konkretnije na području Grada  Stari Grad (naselje Stari Grad) te Općine Jelsa (naselja Jelsa i Vrboska)

 1. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto (ako je relevantno) podnošenja)

S obzirom na to da se radi o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rok podnošenja nije definiran.

 

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=049e6e1b-6f92-4d05-be6f-16ac06ff0cc5

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
pitanja@mzoe.hr
www.mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X