Natječaji

„Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok i Dicmo“

Status

Zatvoren
28.08.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta "Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok i Dicmo" iznosi 247.484.875,00  HRK (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 197.987.900,00  HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 132.887.023,53 HRK.

Vrijednost natječaja

132.887.023,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

  1. Cilj (ako je primjenjivo, svrha i namjena) poziva

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ), Direktivom o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća:

  • izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju sustava javne vodoopskrbe: izgradnju 7.180 m vodoopskrbnih cjevovoda i 3 hidrofora, rekonstrukciju 2.440 m vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukciju 1vodospreme, rekonstrukciju 1 hidrofora, sanaciju 1 vodospreme te sanaciju 8.721 m vodoopskrbnih cjevovoda,
  • izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju sustava javne odvodnje i to: izgradnju 72.194 m fekalnih cjevovoda s izvedbom 1.631 priprema za kućne priključke odvodnje, izgradnju 15 crpnih stanica, rekonstrukciju 1.380 m postojeće mreže odvodnje, sanaciju 128 m postojeće mreže odvodnje, sanaciju 31 kom postojećih okana te zamjenu dotrajale elektroopreme na 2 postojeće crpne stanice
  • Nadogradnju UPOV-a Trilj 2. stupnja pročišćavanja postojećeg kapaciteta 3.500 ES na kapacitet od 6.000 ES.

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

  • 6ii 1: Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurati će se rekonstrukcijom i izgradnjom sustava javne vodoopskrbe
  • 6ii 2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja,te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023.

 

2.  Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt „Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok i Dicmo“ iznose 132.887.023,53 HRK.

3. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos ako je relevantno)

Nije primjenjivo.

4. Predviđeni intenzitet potpore

Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima KF- iznosi 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt „Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok i Dicmo“ iznosi 67,11876005%.

Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina; „Narodne novine“, broj 117/2015).

5. Prihvatljivi prijavitelji

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar investicijskog prioriteta 6ii su javni isporučitelj vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok i Dicmo“ je VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

6. Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje kako bi se postigao specifični cilj Poziva su:

  • mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za ljudsku potrošnju izgradnjom, rekonstrukcijom te sanacijom mreža opskrbe vode za ljudsku potrošnju;
  • mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom, rekonstrukcijom te sanacijom sustava javne odvodnje (uključujući nabavu opreme za čišćenje mreže te otkrivanje i saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje);
  • nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
  • mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta.

7. Geografska ograničenja (ako je primjenjivo)

Projekt se provodi na području Splitsko-dalmatinske županije konkretnije na području Grada Trilja i Sinja te Općina Otok i Dicmo.

8. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto (ako je relevantno) podnošenja)

S obzirom na to da se radi o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rok podnošenja nije definiran.

 

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=6d266802-5152-4ba2-87e7-b6e001780f41

 

 

 

 

 

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X