Natječaji

ITU – Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP)

Status

Zatvoren
31.08.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.03.1.2.09

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Potporne institucije za poduzetnike

Partneri

Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Raspoloživost sredstava

323.000,00 HRK

Vrijednost natječaja

323.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poslovna konkurentnost

Sažetak

 

IZMJENA POZIVA – Nova Pravila o financijskim korekcijama – 22. kolovoza 2019.

Obavještavaju se potencijalni prijavitelji o izmjeni Poziva koja se odnosi isključivo na zamjenu dokumenta Prilog 5. “Pravila o financijskim korekcijama” u cijelosti s novim prilogom 5., naziva „Pravila o financijskim korekcijama_izmjena“.

Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravaka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Dokumentaciju Poziva je dostupna na poveznici ovdje.

 

IZMJENA POZIVA!! – 23. srpnja 2019.

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu privremenog poziva „Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP)“, referentna oznaka: KK.03.1.2.09, pokrenutom 28. svibnja 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 23. srpnja 2019. godine objavilo izmjenu Poziva kojom se mijenjanju tehničke odredbe vezane uz pokazatelje Poziva i ocjenu kvalitete projektnog prijedloga u Uputama za prijavitelje, odredbe vezane uz razdoblje provedbe projekta i prihvatljivost troškova u Prilogu 1. Ugovor, te sadržaj Prijavnog obrasca u sustavu eFondovi.

 

Cilj poziva je poduprijeti osmišljavanje i provođenje programa edukacija za MSP-ove  koji imaju poslovni nastan i/ili sjedište i/ili poslovnu jedinicu na području UP Slavonski Brod.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima za pripremu i provedbu programa edukacija koji podrazumijeva izravni kontakt s MSP-ovima i to tijekom organiziranih grupnih edukacija (nije prihvatljiva individualna i/ili ad hoc edukacija pojedinom MSP-u i/ili edukacija koja se pruža putem elektroničke pošte i/ili telefona i sl.)

 

Svrha Poziva je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja na tržištu poduzetnika koji su mikro, mala i srednja poduzeća  (u daljnjem tekstu: MSP), kako bi se smanjila asimetrija informacija i olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost i stopa preživljavanja MSP-ova.

 

Ukupno raspoloživa sredstva

Ukupan iznos bespovratnih sredstava EFRR-a raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 323.000,00 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava, odnosno intenzitet de minimis potpore je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koja se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

 • najniži iznos: 100.000,00 kuna
 • najviši iznos: 323.000,00 kuna

U skladu s člankom 67. Uredbe (EU) 1303/2013, odnosno izmjene iste Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046 člankom 272., bespovratna sredstava koja se dodjeljuju u sklopu ovog Poziva, dodjeljuju se u obliku SVJT, koje se određuju za jedinicu mjerljivog ishoda „Sat pružene edukacije MSP-ovima“ (u daljnjem tekstu: Sat edukacije).

 

Prihvatljivi prijavitelji i formiranje partnerstva

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su Poduzetničke potporne institucije (PPI)  koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • imaju poslovni nastan i sjedište na UP Slavonski Brod i
 • na dan predaje projektnog prijedloga upisane su u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (JRPI) i
 • sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN br. 93/13, 114/13, 41/14, 57/18) definirane su kao:
  • razvojne agencije,
  • poduzetnički centri,
  • poslovni parkovi,
  • poslovni inkubatori,
  • poduzetnički akceleratori i
 • u javnom su vlasništvu ili
 • su u privatnom vlasništvu ali su ujedno i MSP-ovi (bez obzira na njihov pravni oblik), sukladno definiciji MSP-ova iz Priloga I.  Uredbe (EU) 651/2014.

 

U sklopu ovog poziva PPI-evi u javnom vlasništvu su poduzeća u kojima jedno ili više tijela javne vlasti zajedno ili samostalno, izravno ili neizravno upravlja/ju s 25% ili više kapitala ili glasačkih prava. U skladu s definicijom MSP-ova iz Priloga I.  Uredbe (EU) 651/2014 ti PPI-evi su ujedno i veliki poduzetnici.

U sklopu ovog poziva PPI-evi u privatnom vlasništvu su poduzeća u kojima jedno ili više tijela javne vlasti zajedno ili samostalno, izravno ili neizravno upravlja/ju s manje od 25% kapitala ili glasačkih prava. Navedeni PPI-evi su ujedno i MSP-ovi ukoliko zadovoljavaju i ostale uvjete iz definicije MSP-ova koja se nalazi u Prilogu I Uredbe (EU) 651/2014.

 

Prijavitelj mora djelovati samostalno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su priprema i provedba programa edukacija za poduzetnike koji su MSP-ovi i koji imaju poslovni nastan i/ili sjedište i/ili poslovnu jedinicu na području UP Slavonski Brod.

Program edukacija može biti povezan s  regulatornim okvirom, standardima, certifikacijom, informacijama o dostupnim uslugama i programima, uključujući financijske instrumente,  dijagnosticiranjem nedostataka i izazova poduzetnika kao i s drugim područjima u kojima je poduzetnicima potrebno pružati usluge, kako bi se utvrdile nejednakosti/prepreke u pokretanju i razvoju poslovanja i pristupu strukturiranim uslugama poslovnog savjetovanja i slično.

 

Priprema i provedba programa edukacija 

 • aktivnosti istraživanja tržišta, odnosno utvrđivanja potreba MSP-a
 • osmišljavanje programa edukacija za MSP te osmišljavanje sadržaja i izrada edukativnih materijala (prezentacije, skripte, sažetci, smjernice i sl.) ;
 • provedba programa edukacija za MSP

Promidžba i vidljivost projekta i programa edukacija

 • Izrada tiskanih materijala, plakata, letaka;
 • Najam medijskog prostora (TV, radio, novine);
 • Oglašavanje putem društvenih mreža (Facebook, Twitter i sl.).

Upravljanje projektom i administracija

Horizontalne aktivnosti

 • Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8. ovih Uputa.

 

Očekuje se da provedba prihvatljivih projektnih aktivnosti rezultira provedenim Programom edukacija za poduzetnike koji su MSP-ovi i koji se sastoji od određene ukupne količine ostvarenih ishoda/uvjeta za isplatu (ukupno predviđeni broj sati edukacije). Ukupnu predviđenu količinu ishoda/uvjeta za isplatu prijavitelj je dužan precizno i jasno navesti u Prijavnom obrascu kako bi bilo moguće utvrditi točnu vrijednost SVJT za sat edukacije.

 

Ishod/uvjet za isplatu prihvatljiv je ukoliko su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 

 • Sat edukacije pruža se izravnim kontaktom s MSP-ovima tijekom organiziranih grupnih edukacija (nije prihvatljiva individualna i/ili ad hoc edukacija pojedinom MSP-u i/ili edukacija koja se pruža putem elektroničke pošte i/ili telefona i sl.)
 • Sat edukacije stvarno je ostvaren tijekom razdoblja provedbe projekta.

 

Geografska ograničenja

Projekt se u cijelosti provodi na teritoriju Urbanog područja Slavonski Brod u čiji sastav ulaze jedinice lokalne samouprave definirane Odlukom Gradskog Vijeća Slavonskoga Broda od 6. listopada 2015. godine: Grad Slavonski Brod, Općina Bebrina, Općina Brodski Stupnik, Općina Bukovlje, Općina Donji Andrijevci, Općina Garčin, Općina Gornja Vrba, Općina Klakar, Općina Podcrkavlje i Općina Sibinj.

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum objave Poziva na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i javnom portalu sustava eFondovi označava datum objave Poziva.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. kolovoza 2019. godine.

Informativne radionice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP)”, koja će se održati u srijedu 17. srpnja 2019. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1.

Prezentacije s informativne radionice

Sadržaj informativne radionice Poziva „Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP)“, održane 17. srpnja 2019. u Slavonskom Brodu, dostupan je na sljedećoj poveznici:

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X