Natječaji

ITU – Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP)

Status

Otvoren
Od 29.05.2019.
Do 31.08.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.03.1.2.09

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Potporne institucije za poduzetnike

Partneri

Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Raspoloživost sredstava

323.000,00 HRK

Vrijednost natječaja

323.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poslovna konkurentnost

Sažetak

IZMJENA POZIVA!! – 23. srpnja 2019.

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu privremenog poziva „Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP)“, referentna oznaka: KK.03.1.2.09, pokrenutom 28. svibnja 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 23. srpnja 2019. godine objavilo izmjenu Poziva kojom se mijenjanju tehničke odredbe vezane uz pokazatelje Poziva i ocjenu kvalitete projektnog prijedloga u Uputama za prijavitelje, odredbe vezane uz razdoblje provedbe projekta i prihvatljivost troškova u Prilogu 1. Ugovor, te sadržaj Prijavnog obrasca u sustavu eFondovi.

 

Dokumentaciju Poziva je dostupna na poveznici ovdje.

 

Cilj poziva je poduprijeti osmišljavanje i provođenje programa edukacija za MSP-ove  koji imaju poslovni nastan i/ili sjedište i/ili poslovnu jedinicu na području UP Slavonski Brod.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima za pripremu i provedbu programa edukacija koji podrazumijeva izravni kontakt s MSP-ovima i to tijekom organiziranih grupnih edukacija (nije prihvatljiva individualna i/ili ad hoc edukacija pojedinom MSP-u i/ili edukacija koja se pruža putem elektroničke pošte i/ili telefona i sl.)

 

Svrha Poziva je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja na tržištu poduzetnika koji su mikro, mala i srednja poduzeća  (u daljnjem tekstu: MSP), kako bi se smanjila asimetrija informacija i olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost i stopa preživljavanja MSP-ova.

 

Ukupno raspoloživa sredstva

Ukupan iznos bespovratnih sredstava EFRR-a raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 323.000,00 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava, odnosno intenzitet de minimis potpore je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koja se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

 • najniži iznos: 100.000,00 kuna
 • najviši iznos: 323.000,00 kuna

U skladu s člankom 67. Uredbe (EU) 1303/2013, odnosno izmjene iste Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046 člankom 272., bespovratna sredstava koja se dodjeljuju u sklopu ovog Poziva, dodjeljuju se u obliku SVJT, koje se određuju za jedinicu mjerljivog ishoda „Sat pružene edukacije MSP-ovima“ (u daljnjem tekstu: Sat edukacije).

 

Prihvatljivi prijavitelji i formiranje partnerstva

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su Poduzetničke potporne institucije (PPI)  koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • imaju poslovni nastan i sjedište na UP Slavonski Brod i
 • na dan predaje projektnog prijedloga upisane su u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (JRPI) i
 • sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN br. 93/13, 114/13, 41/14, 57/18) definirane su kao:
  • razvojne agencije,
  • poduzetnički centri,
  • poslovni parkovi,
  • poslovni inkubatori,
  • poduzetnički akceleratori i
 • u javnom su vlasništvu ili
 • su u privatnom vlasništvu ali su ujedno i MSP-ovi (bez obzira na njihov pravni oblik), sukladno definiciji MSP-ova iz Priloga I.  Uredbe (EU) 651/2014.

 

U sklopu ovog poziva PPI-evi u javnom vlasništvu su poduzeća u kojima jedno ili više tijela javne vlasti zajedno ili samostalno, izravno ili neizravno upravlja/ju s 25% ili više kapitala ili glasačkih prava. U skladu s definicijom MSP-ova iz Priloga I.  Uredbe (EU) 651/2014 ti PPI-evi su ujedno i veliki poduzetnici.

U sklopu ovog poziva PPI-evi u privatnom vlasništvu su poduzeća u kojima jedno ili više tijela javne vlasti zajedno ili samostalno, izravno ili neizravno upravlja/ju s manje od 25% kapitala ili glasačkih prava. Navedeni PPI-evi su ujedno i MSP-ovi ukoliko zadovoljavaju i ostale uvjete iz definicije MSP-ova koja se nalazi u Prilogu I Uredbe (EU) 651/2014.

 

Prijavitelj mora djelovati samostalno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su priprema i provedba programa edukacija za poduzetnike koji su MSP-ovi i koji imaju poslovni nastan i/ili sjedište i/ili poslovnu jedinicu na području UP Slavonski Brod.

Program edukacija može biti povezan s  regulatornim okvirom, standardima, certifikacijom, informacijama o dostupnim uslugama i programima, uključujući financijske instrumente,  dijagnosticiranjem nedostataka i izazova poduzetnika kao i s drugim područjima u kojima je poduzetnicima potrebno pružati usluge, kako bi se utvrdile nejednakosti/prepreke u pokretanju i razvoju poslovanja i pristupu strukturiranim uslugama poslovnog savjetovanja i slično.

 

Priprema i provedba programa edukacija 

 • aktivnosti istraživanja tržišta, odnosno utvrđivanja potreba MSP-a
 • osmišljavanje programa edukacija za MSP te osmišljavanje sadržaja i izrada edukativnih materijala (prezentacije, skripte, sažetci, smjernice i sl.) ;
 • provedba programa edukacija za MSP

Promidžba i vidljivost projekta i programa edukacija

 • Izrada tiskanih materijala, plakata, letaka;
 • Najam medijskog prostora (TV, radio, novine);
 • Oglašavanje putem društvenih mreža (Facebook, Twitter i sl.).

Upravljanje projektom i administracija

Horizontalne aktivnosti

 • Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8. ovih Uputa.

 

Očekuje se da provedba prihvatljivih projektnih aktivnosti rezultira provedenim Programom edukacija za poduzetnike koji su MSP-ovi i koji se sastoji od određene ukupne količine ostvarenih ishoda/uvjeta za isplatu (ukupno predviđeni broj sati edukacije). Ukupnu predviđenu količinu ishoda/uvjeta za isplatu prijavitelj je dužan precizno i jasno navesti u Prijavnom obrascu kako bi bilo moguće utvrditi točnu vrijednost SVJT za sat edukacije.

 

Ishod/uvjet za isplatu prihvatljiv je ukoliko su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 

 • Sat edukacije pruža se izravnim kontaktom s MSP-ovima tijekom organiziranih grupnih edukacija (nije prihvatljiva individualna i/ili ad hoc edukacija pojedinom MSP-u i/ili edukacija koja se pruža putem elektroničke pošte i/ili telefona i sl.)
 • Sat edukacije stvarno je ostvaren tijekom razdoblja provedbe projekta.

 

Geografska ograničenja

Projekt se u cijelosti provodi na teritoriju Urbanog područja Slavonski Brod u čiji sastav ulaze jedinice lokalne samouprave definirane Odlukom Gradskog Vijeća Slavonskoga Broda od 6. listopada 2015. godine: Grad Slavonski Brod, Općina Bebrina, Općina Brodski Stupnik, Općina Bukovlje, Općina Donji Andrijevci, Općina Garčin, Općina Gornja Vrba, Općina Klakar, Općina Podcrkavlje i Općina Sibinj.

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum objave Poziva na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i javnom portalu sustava eFondovi označava datum objave Poziva.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. kolovoza 2019. godine.

Informativne radionice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP)”, koja će se održati u srijedu 17. srpnja 2019. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1.

Prezentacije s informativne radionice

Sadržaj informativne radionice Poziva „Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP)“, održane 17. srpnja 2019. u Slavonskom Brodu, dostupan je na sljedećoj poveznici:

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X