Natječaji

Poziv za sufinanciranje uređenja vodnog puta na rijeci Dunav kod Sotina od 1321 rkm do 1325 rkm

Status

Zatvoren
30.06.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.07.3.1.04

Područje

Promet

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Raspoloživost sredstava

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem izravne dodjele bespovratnih sredstava.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 43.600.000,00 HRK (Sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna).

Najveći postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova projektnog prijedloga može iznositi do 100%.

Postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF) može iznositi do najviše 85%.

Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja prihvatljivih troškova od najmanje 15% osigurat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Tablica 1. Raspoloživa sredstva po izvorima financiranja
1. Ukupna bespovratna sredstva 100%43.600.000,00 HRK
1.1 Sredstva Europske unije (85%)37.060.000,00 HRK
1.2 Sredstva Državnog proračuna (15%)6.540.000,00 HRK

Intenzitet potpore utvrđuje se za projektne aktivnosti i s njima povezane troškove prema metodi diskontiranih neto prihoda, kako je određeno odredbama članka 61. UREDBE (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. dopunjena Uredbom 2018/1046.

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući iz Europske unije, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova) osigurati:

 • sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka.

Vrijednost natječaja

43.600.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Opći cilj: Povećanje sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske.

Specifični cilj: Izgradnja vodnih građevina u svrhu poboljšanja sigurnosti plovidbe i smanjenja negativnih morfoloških trendova na unutarnjem vodnom putu na rijeci Dunav kod Sotina.

Unaprijed definirani Prijavitelj, temeljem čl. 112. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN, br. 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18) je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje plovidbe, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

 1. Izvođenje radova na izgradnji objekata sigurnosti plovidbe, odnosno vodnih građevina (obalo-utvrde, pera, i slično)
 2. Stručni nadzor građenja
  (koordinator II (sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), kontrolna ispitivanja, projektantski nadzor, nadzor radova, geodetski nadzor, itd.)
 3. Pričuva
  (Troškovi pričuve prihvatljivi su do najviše 10% ukupnih prihvatljivih troškova projektnog prijedloga umanjenog za iznos pričuve)
 4. Promidžba i vidljivost
  • provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s Uputama za korisnike sredstava – informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. (MRRFEU, lipanj 2015.).
   Troškovi promidžbe i vidljivosti projekta prihvatljivi su do najviše 3% ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga.
 5. Upravljanje projektom i administracija
  • ugovaranje vanjskih stručnjaka koji će obavljati poslove upravljanja projektom i administracije vezane uz projekt
   Troškovi upravljanja projektom i administracija prihvatljivi su do najviše 5% ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći Ovdje.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X