Natječaji

Poziv za sufinanciranje pilot projekata rješavanja problema uskih grla i javnog prometa u urbanim središtima uslijed povećanja opsega prometa zbog turističke sezone

Status

Zatvoren
30.06.2020.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.07.4.2.28

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti unutar ovog poziva za dostavu projektnih prijedloga iznosi do 143.805.000,00 kuna (Sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna)
Postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF) može iznositi do najviše 85%.

 

Tablica 1. Raspoloživa sredstva po izvorima financiranja za projekt Integrirana mobilnost na području grada Šibenika–povećanje broja putnika u javnom prijevozu:
1. Ukupna bespovratna sredstva 85%73.805.000,00 kn
1.1. Sredstva Europske unije (85%)73.805.000,00 kn

 

Tablica 2. Raspoloživa sredstva po izvorima financiranja za projekt Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II, III i IV. faza izgradnje
2. Ukupna bespovratna sredstva 100%70.000.000,00 kn
1.1 Sredstva Europske unije (85%)59.500.000,00 kn
a. Sredstva državnog proračuna (15%)10.500.000,00 kn

 

Najveći postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova po projektnom prijedlogu:

 1. Projekt Integrirana mobilnost na području grada Šibenika–povećanje broja putnika u javnom prijevozu – najveći postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova projektnog prijedloga može iznositi do 85%
 2. Projekt Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II, III i IV. faza izgradnje – najveći postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova projektnog prijedloga može iznositi do 100%

Definirani maksimalni iznosi bespovratnih sredstava po prijavitelju su:

 1. Projekt Integrirana mobilnost na području grada Šibenika–povećanje broja putnika u javnom prijevozu – 73.805.000,00 kn (sredstva Kohezijskog fonda)
 2. Projekt Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II, III i IV. faza izgradnje – 70.000.000,00 kn (sredstva Kohezijskog fonda i državnog proračuna)

MMPI kao Posredničko tijelo razine 1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovoga Poziva.

Vrijednost natječaja

143.805.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Opći cilj Poziva je uklanjanje uskih grla gradskih prometnih tokova koji uključuju i javni prijevoz posebice u cilju smanjivanja utjecaja turističke sezone na odvijanje javnog prometa. Kroz poziv se ujedno promovira i povećanje modalne podjele u korist javnog prijevoza, kao i pješaka i biciklista povećanjem učinkovitosti i fizičke, operativne i organizacijske integracije svih oblika prijevoza.

Specifični cilj Poziva je povećanje integrirane mobilnosti na području Jadranske Hrvatske, konkretno kroz pilot projekte u Šibeniku i Dubrovniku koji su demonstrirali potrebu i spremnost svojih projekata te imaju prometni masterplan kao plansku osnovu projekata.

Prihvatljivi prijavitelji

Ovaj poziv namijenjen je:

 1. Gradskom parkingu d.o.o., Draga 14, 22000 Šibenik, operateru kojem su i Odlukom Gradskog vijeća Grada Šibenika od 29. siječnja 2019. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova – Policijske uprave Šibensko-kninske, broj 551-13-01-UPI-46/19 od 23. siječnja 2019. godine, a na temelju temelju članka 5. stavka 1. točka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15 i 108/17), i članka 32. stavak 1. točka 4. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/18- pročišćeni tekst), povjerena na gospodarenje gradska parkirališta.
 2. Jedinici lokalne samouprave, tj. gradu Dubrovniku koji je temeljem zakona o cestama (NN, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) zadužen za građenje, održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama na području grada.

Prihvatljive aktivnosti

 1. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru projekta „Integrirana mobilnost na području grada Šibenika–povećanje broja putnika u javnom prijevozu“ su:
  1. Izrada studije organizacije i integracije javnog prijevoza;
  2. Izvođenje radova na izgradnji i opremanju centra (Izgradnja garaže, uređenja plohe trga, prezentacije arheologije, nabava i postavljanje urbane opreme, elektroinstalacije, postavljanje trafostanice, instalacije vodovoda i odvodnje, instalacije fontane-sata, instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije, postavljanje sprinkler sustava, vertikalni transport te uređenje obodne prometnice), uređenja stajališta za javni prijevoz i slične aktivnosti;
  3. Stručni nadzor građenja (koordinator II (sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), kontrolna ispitivanja, projektantski nadzor, nadzor radova, geodetski nadzor, itd);
  4. Izrada aplikacije vezane uz integraciju različitih oblika prijevoza, informiranja putnika i online plaćanja karata u javnom prijevozu;
  5. Osuvremenjivanje putničkog voznog parka (autobusa) s niskom emisijom CO2 i to nabavom novih autobusa za pružanje usluge javnog prijevoza koji ispunjavaju minimalne zahtjeve navedene u Uredbi komisije (EU) br. 582/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na emisiju iz teških vozila (Euro VI.) i izmjeni priloga I. i III. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.
   Sukladnost nabavljanih autobusa s minimalnim zahtjevima navedenim u spomenutoj Uredbi provjeravat će SAFU (PT 2) provedbom redovitih kontrola tijekom provedbe projekta. Vozila koja su predmet nabave moraju zadovoljavati minimalno Euro VI normu ispušnih plinova.
   Dopuštena su i druga goriva osim diezela te će se u slučaju vozila na električni pogon ili plin smatrati da zadovoljavaju ovaj zahtjev;
  6. Nabava opreme za obavijesti putnika na stajalištima (Info-display);
  7. Pričuva;
  8. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji;
  9. Promidžba i vidljivost
   provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s Uputama za korisnike sredstava – informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. (MRRFEU, lipanj 2015.);
  10. Upravljanje projektom i administracija
   1. ugovaranje vanjskih stručnjaka koji će obavljati poslove upravljanja projektom i administracije vezane uz projekt
    i/ili
   2. troškovi osoblja na projektu (plaće i ostali rashodi za zaposlene).

 2. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru projekta „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II, III i IV. faza izgradnje“ su:
  1. Izvođenje radova na rekonstrukciji i proširenju cestovne prometnice (izgradnja prometnice s nogostupom, parkingom, šetnicom i zelenilom, izgradnja oborinske odvodnje, vodoopskrbe i fekalne odvodnje, izgradnja obalne konstrukcije, elektroinstalacija, izgradnja novih i nadogradnja postojećih biciklističkih staza), uređenja stajališta za javni prijevoz i slično;
  2. Nabava i ugradnja opreme vezane uz aktivnost 1: Izvođenje radova na rekonstrukciji i proširenju cestovne prometnice;
  3. Stručni nadzor građenja (koordinator II (sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), kontrolna ispitivanja, projektantski nadzor, nadzor radova, geodetski nadzor, itd);
  4. Nabava opreme za obavijesti putnika na stajalištima (Info-display);
  5. Pričuva;
  6. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji;
  7. Promidžba i vidljivost: provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s Uputama za korisnike sredstava – informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. (MRRFEU, lipanj 2015.);
  8. Upravljanje projektom i administracija
   1. ugovaranje vanjskih stručnjaka koji će obavljati poslove upravljanja projektom i administracije vezane uz projekt
    i/ili
   2. troškovi osoblja na projektu (plaće i ostali rashodi za zaposlene).

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći Ovdje

Odgovoru na pitanje grada Dubrovnika od 05.02.2020. godine pristupite putem poveznice

Poziv zatvoren s danom 01.06.2020. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X