Natječaji

Poziv za sufinanciranje izgradnje međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm

Status

Otvoren
Od 03.06.2020.
Do 30.09.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.07.3.1.05

Područje

Promet

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Raspoloživost sredstava

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem izravne dodjele bespovratnih sredstava.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 48.300.000,00 HRK (Sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna).

Najveći postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova projektnog prijedloga može iznositi do 100%.

Postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF) može iznositi do najviše 85%.

Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja prihvatljivih troškova od najmanje 15% osigurat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Tablica 1. Raspoloživa sredstva po izvorima financiranja
1. Ukupna bespovratna sredstva 100%48.300.000,00 HRK
1.1 Sredstva Europske unije (85%)41.055.000,00 HRK
1.2 Sredstva Državnog proračuna (15%)7.245.000,00 HRK

Intenzitet potpore utvrđuje se za projektne aktivnosti i s njima povezane troškove prema metodi diskontiranih neto prihoda, kako je određeno odredbama članka 61. UREDBE (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. dopunjena Uredbom 2018/1046.

Prijavitelj se obvezuje iz sredstava van onih dodijeljenih ovim pozivom i drugih izvora iz EU osigurati:

 • sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka.

Vrijednost natječaja

48.300.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Opći cilj: Povećanje sigurnosti na unutarnjim vodnim putovima rijeke Dunav kroz izgradnju zimovnika za plovila na rijeci Dunav.

Specifični cilj: Izgradnja zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm za privez do 23 broda.

Unaprijed definirani Prijavitelj, temeljem čl. 112. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN, br. 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18) je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje plovidbe, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

 1. Izvođenje radova na izgradnji zimovnika (čišćenje akvatorija, izgradnju obaloutvrde i sidrenih blokova zimovnika s uređenjem radnog platoa, privezne elemente zimovnika, izgradnju zgrade čuvarnice s pripadnom infrastrukturom, te izgradnju prateće infrastrukture zimovnika i slično)
 2. Stručni nadzor građenja
  • (koordinator II (sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), kontrolna ispitivanja, projektantski nadzor, nadzor radova, geodetski nadzor, itd)
 3. Pričuva
  • (Troškovi pričuve prihvatljivi su do najviše 10% ukupnih prihvatljivih troškova projektnog prijedloga umanjenog za iznos pričuve)
 4. Promidžba i vidljivost
  • provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s Uputama za korisnike sredstava – informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. (MRRFEU, lipanj 2015.).
  • Troškovi promidžbe i vidljivosti projekta prihvatljivi su do najviše 3% ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga.
 5. Upravljanje projektom i administracija
  • ugovaranje vanjskih stručnjaka koji će obavljati poslove upravljanja projektom i administracije vezane uz projekt
  • Troškovi upravljanja projektom i administracija prihvatljivi su do najviše 5% ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći Ovdje.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X