Natječaji

Postupak izravne dodjele za projekt „Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager “

Status

Zatvoren
22.05.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 143.500.990,97 HRK, dok najviši mogući iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda iznosi 121.975.842,32 kuna.

Sažetak

Projekt „Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager“ je strateški projekt u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“.

 

Predmet Poziva je osigurati održivo upravljanje bioraznolikošću u šumskom dijelu ekološke mreže Natura 2000 (u daljnjem tekstu: ekološka mreža) kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom.

 

Svrha (cilj) Poziva: Izrada šumskogospodarskih planova na području Republike Hrvatske, koji će ujedno biti i planovi upravljanja ekološkom mrežom u Republici Hrvatskoj.

 

Specifični ciljevi projekta su:

  • Osnaživanje kapaciteta zaposlenika Hrvatskih šuma za učinkovitije upravljanje područjima ekološke mreže.
  • Osigurati učinkovito i održivo upravljanje šumskim dijelom ekološke mreže integracijom procesa planiranja u šumarstvu i zaštiti prirode kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom sukladno člancima 56. i 56.b Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18 i 14/19), konkretno Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže sukladno člancima 27., 28. i 29. Zakona o šumama (Narodne novine, br. 68/18 i 115/18).

Rezultat provedbe Projekta je:

  • Izrađeno 167 Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže s ishođenom suglasnosti ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Projekt „Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager“ planira se provoditi kroz 3 glavna elementa:

1)   Jačanje kapaciteta Hrvatskih šuma za planiranje upravljanja područjima ekološke mreže;

2) Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom;

3) Promidžba i vidljivost.

Projekt će pružiti potporu provedbi obveza iz EU zakonodavstva u području zaštite prirode i bioraznolikosti odnosno obveza koje proizlaze iz Direktive o staništima i Direktive o pticama, a sve u skladu s nacionalnim zakonodavstvom odnosno Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18 i 14/19) i Zakonom o šumama (Narodne novine, br. 68/18 i 115/18).

Detaljnije informacije o Pozivu potražite na stranicama eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=42c30160-9011-40f2-9641-14d940f18e5e

Dokumentacija

OBAVIJEST PRIJAVITELJU


OBAVIJEST PRIJAVITELJU! Obavještavamo prijavitelja da su donesena nova Pravila o financijskim korekcijama koja će se primjenjivati na projekt ugovoren u okviru ovog Poziva. Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final). Pravila o financijskim korekcijama su objavljena na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova, točnije na poveznicama https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/ te https://strukturnifondovi.hr/dokumenti/?doc_id=549&fondovi=esi_fondovi.
Datum: 12.8.2019.

PRILOZI.zipDatum: 10.5.2019.

OBRASCI.zipDatum: 10.5.2019.

Sažetak_Ecomanager.pdfDatum: 10.5.2019.

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - SKOP

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X