Natječaji

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice

Status

Zatvoren
20.01.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ iznosi 207.823.212,50 HRK  (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 166.258.570,00 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 116.461.394,99 HRK.

 

Vrijednost natječaja

116.461.394,99 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Našice s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ), Direktivom o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća:

  • Izgradnju/rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i to: izgradnju 41.453 m novih cjevovoda, izgradnju 6 novih stanica za podizanje tlaka te 256 priprema za nove priključke vodoopskrbe; rekonstrukciju 6.576 m postojećih cjevovoda; rekonstrukciju 215 postojećih priključaka; izvedbu dodatne 3 stanice za podizanje tlaka s pripadnih 197 m novih vodoopskrbnih cjevovoda; 13 novih mjerno-regulacijskih točaka NUS-a, kao i izgradnju vodospreme Velimirovac.
  • Izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju sustava javne odvodnje i to: izgradnju 19.498 m gravitacijskih cjevovoda, izgradnju 8.569 m tlačnih cjevovoda, 503 priprema za nove kućne priključke odvodnje te 10 novih crpnih stanica, sanaciju 7.577 m cjevovoda metodama bez raskopavanja, rekonstrukciju 14 postojećih priključaka odvodnje, rekonstrukciju 1 postojeće crpne stanice te izvedbu 3 nove točke NUS-a sustava odvodnje.
  • Nadogradnju UPOV-a Našice, III. stupnja pročišćavanja, kapaciteta 15.000 ES u vidu zamjene opreme i manjih građevinskih radova.

 

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

  • 6ii 1: Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurati će se izgradnjom, rekonstrukcijom, i optimizacijom rada sustava javne vodoopskrbe,
  • 6ii 2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja,te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ iznose 116.461.394,99 HRK.

Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima KF iznosi 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ iznosi 70,0483560 %.

Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina; „Narodne novine“, broj 117/2015).

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar investicijskog prioriteta 6ii su javni isporučitelji vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ je Našički vodovod d.o.o., Našice.

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje kako bi se postigao specifični cilj Poziva su:

  • mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za piće i povećava povezanost stanovništva s javnom opskrbom vodom za piće, izgradnjom i rekonstrukcijom mreža opskrbe vode za ljudsku potrošnju;
  • mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom, rekonstrukcijom te sanacijom sustava javne odvodnje (uključujući nabavu opreme za čišćenje mreže te otkrivanje i saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje);
  • nadogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
  • mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta.

Projekt se provodi na području Osječko-baranjske županije konkretnije na administrativnom području Grada Našica te Općine Donja Motičina. Naselja unutar obuhvata projekta: sustav javne vodoopskrbe (našičko vodouslužno područje): grad Našice, odnosno naselja Našice, Makloševac, Zoljan, Ceremošnjak, Granice, Gradac Našički, Londžica; sustav javne odvodnje (aglomeracija Našice): grad Našice, odnosno naselja Našice, Velimirovac, Vukojevci, Jelisavac, Ribnjak, Lađanska, Lila, Martin, Zoljan, Markovac Našički, Brezik Našički, te općina Donja Motičina, odnosno naselja Donja Motičina i Seona.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=bf0e4a41-bb72-4557-b6e7-5bed3cc95ea6

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
pitanja@mzoe.hr
www.mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X