Natječaji

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica

Status

Zatvoren
13.01.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ iznosi 512.591.643,42 HRK  (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 410.073.314,73 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 283.816.878,32 HRK.

Vrijednost natječaja

283.816.878,32 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Koprivnica s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ), Direktivom o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EZ), Direktivom o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja (2006/118/EZ) i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća:

  • izgradnju/rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i to: izgradnju 6.910 m novog sustava javne vodoopskrbe, izgradnju 5.561 m spojnog cjevovoda vodocrpilišta Lipovec, izgradnju 1.688 priprema za kućne priključke te rekonstrukciju 18.012 m postojećeg sustava javne vodoopskrbe,
  • izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju sustava javne odvodnje i to: izgradnju 66.512 m sustava javne odvodnje, izgradnju 19.679 m tlačnih cjevovoda, izgradnju 27 crpnih stanica i 1 rasteretne crpne stanice, izgradnju 4 retencijske građevine i 4 preljevne građevine, izgradnju 2.400 priprema za kućne priključke, sanaciju 7.940 m sustava javne odvodnje, rekonstrukciju mjerne opreme na 31 crpnoj stanici te rekonstrukciju 6.782 m kanalizacijskih kolektora,
  • zamjenu opreme na UPOV-u III. stupnja pročišćavanja i kapaciteta 100 000 ES te preseljenje postojećeg laboratorija uz lokaciju UPOV-a.

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

  • 6ii 1: Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurat će se rekonstrukcijom i izgradnjom sustava javne vodoopskrbe
  • 6ii 2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ iznose 283.816.878,32 HRK.

Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima KF iznosi 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ iznosi 69,2112528 %.

Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina; NN, broj 117/2015).

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar investicijskog prioriteta 6ii su javni isporučitelj vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ je Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica.

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje kako bi se postigao specifični cilj Poziva su:

  • mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za ljudsku potrošnju izgradnjom te rekonstrukcijom mreža opskrbe vode za ljudsku potrošnju;
  • mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom/rekonstrukcijom/sanacijom sustava javne odvodnje (uključujući nabavu opreme za čišćenje mreže te otkrivanje i saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje);
  • mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta.

Projekt se provodi na području Koprivničko-križevačke županije odnosno na području Grada Koprivnice (naselja Draganovec, Koprivnica, Kunovec Breg i Starigrad), Općine Peteranec (naselje Sigetec), Općine Đelekovec (naselje Đelekovec), Općine Koprivnički Bregi, Općine Rasinja (naselja Rasinja i Subotica Podravska), Općine Drnje (naselja Torčec, Botovo, Drnje) i Općine Hlebine (naselje Hlebine).

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=e1969957-5ed3-4469-ba9e-628cf2a8b016

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
pitanja@mzoe.hr
www.mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X