Natječaji

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj

Status

Zatvoren
28.03.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj„  iznosi 378.337.251,63 HRK (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 302.669.801,30 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 211.610.086,23 HRK.

Vrijednost natječaja

211.610.086,23 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Sinj s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ), Direktivom o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju 98/83/EZ i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća:

  • izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju sustava javne vodoopskrbe: izgradnju 925 m novih cjevovoda, rekonstrukciju 335 m i sanaciju 23 395 m cjevovoda te rekonstrukciju i dogradnju 3 vodospreme,
  • izgradnju/rekonstrukciju sustava javne odvodnje: izgradnju novih cjevovoda ukupne duljine 81 864 m, rekonstrukciju 723 m, izgradnju novih 14 crpnih stanica te dogradnju postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (kapaciteta 30 000 ekvivalent stanovnika) sa I. stupnja pročišćavanja na III. stupanj pročišćavanja (kapaciteta 26 000 ES) i postrojenja za obradu mulja (uključujući nabavu opreme potrebne za pravilno funkcioniranje uređaja).

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

  • 6ii1 Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava sa ciljem osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurat će se smanjenjem gubitaka u vodoopskrbnom sustavu i optimizacijom rada vodoopskrbnog sustava,
  • 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda kroz veću stopu priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje i veću količinu otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja,

te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014 -2023.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=754298a8-899a-43ad-9c6e-deef83063d5a

 

 

 

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
pitanja@mzoe.hr
www.mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X