Natječaji

Očuvanje i zaštita koraljnog grebena Cladocora caespitosa i livada morske cvjetnice Posidonia oceanica u Nacionalnom parku Mljet

Status

Otvoren
Od 13.01.2021.
Do 26.02.2021.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.5.2.07

Područje

Zaštita okoliša

Raspoloživost sredstava

Ukupna bespovratna sredstava: 2.700.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 2.700.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Ustanove

Područja: Zaštita prirode i okoliša

Vrijednost natječaja

2.700.000,00 kn

Fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Projekt „Očuvanje i zaštita koraljnog grebena Cladocora caespitosa i livada morske cvjetnice Posidonia oceanica u Nacionalnom parku Mljet“ provodit će se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ (OPKK), Specifičnog cilja (SC) 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno Natura 2000)“.

Predmet Poziva je osigurati održivo upravljanje bioraznolikošću u morskom dijelu ekološke mreže Natura 2000 (u daljnjem tekstu: ekološka mreža) kroz očuvanje i zaštitu grebena busenastog koralja i naselja posidonije. Svrha Poziva je učinkovito i održivo upravljanje morskim dijelom Natura 2000 područja u NP Mljet kroz provođenje mjera očuvanja za postizanje povoljnog stanja očuvanosti najvećeg koraljnog grebena vrste Cladocora caespitosa na Mediteranu i u svijetu, te livada posidonije (Posidonia oceanica), kao i podizanje svijesti javnosti o važnosti očuvanja grebena busenastog koralja i naselja posidonije te negativnim utjecajima na ova staništa. Projekt će pružiti potporu provedbi obveza iz EU zakonodavstva u području zaštite prirode i bioraznolikosti odnosno obveza koje proizlaze iz Direktive o staništima i Direktive o pticama, a sve u skladu s nacionalnim zakonodavstvom odnosno Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).
Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova Projekta iznosi 3.154.733,98 HRK, dok najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda iznosi 2.681.523,88 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Jedini prijavitelj u sklopu ovog Poziva je Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“ (dalje u tekstu: JU „NP Mljet“). Zaštita prirode i upravljanje zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj je uređeno Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19). Prema ovom Zakonu upravljanje zaštićenim područjem obavlja javna ustanova. JU „NP Mljet“ osnovana je 1996. godine te u svom djelovanju štiti, održava i promiče zaštićeno područje u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osigurava neometano odvijanje prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara. Ona nadzire i provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode.

S obzirom na to da je cijelo područje NP Mljet uvršteno u ekološku mrežu kao područje važno za očuvanje vrsta i staništa (POVS) te dijelom i kao područje značajno za očuvanje ptica (POP), sukladno čl. 56.a Zakonu o zaštiti prirode i prilogu V. Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19), JU „NP Mljet“ nadležna je za upravljanje tim područjima u sklopu navedene ekološke mreže. Projekt se provodi na teritoriju Republike Hrvatske. Prihvatljive aktivnosti unutar projekta vezane su uz jačanje kapaciteta prijavitelja za provođenje mjera očuvanja busenastog koralja i naselja posidonije, kartiranje pritisaka i prijetnji na staništa livada posidonije i grebena u obalnom području NP Mljet, provedbu mjera očuvanja grebena busenastog koralja i naselja posidonije, edukacije i podizanja svijesti javnosti o važnosti očuvanja grebena busenastog koralja i naselja posidonije te negativnim utjecajima na ova staništa, informiranje i vidljivost te upravljanjem projektom.

Dokumentacija

SAŽETAK POZIVADatum: 13.1.2021.

PRILOZIDatum: 13.1.2021.

OBRASCIDatum: 13.1.2021.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - SPEK

Radnička cesta 80 / 10000 Zagreb

Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime

skop@mzoe.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X