Natječaji

Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager

Status

Otvoren
Od 22.03.2021.
Do 22.04.2021.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.5.2.08

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

Partneri

Jedini Prijavitelj u sklopu ovog Poziva su Hrvatske šume d.o.o. (HŠ).

Temeljem Zakona o šumama (NN 68/18 i 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) i Odluke Vlade RH od 7. ožujka 2002. godine, Hrvatske šume su trgovačko društvo u vlasništvu države osnovano radi gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, te su pravni slijednik "Hrvatskih šuma", javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p. o., Zagreb, osnovanog na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, s početkom rada 01. siječnja 1991. godine. Hrvatske šume odgovorne su za održivo gospodarenje 97% državnih šuma u Republici Hrvatskoj (što čini 73% svih šuma i šumskog zemljišta u RH) i temeljem Zakona o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20), članka 17., gospodare državnim šumama u skladu sa šumskogospodarskim planovima.

Raspoloživost sredstava

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 107.700.000 HRK, dok najviši mogući iznos sredstava iz Kohezijskog fonda iznosi 91.545.000 HRK.

  • Ukupna bespovratna sredstava: 91.545.000,00 kn
  • Minimalni iznos bespovratnih sredstava:
  • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 91.545.000,00 kn
  • Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
  • Područja: Zaštita prirode i okoliša

 

 

Vrijednost natječaja

91.545.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

Sažetak

Projekt „Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager“ je strateški projekt u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“, Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“.

Predmet Poziva je osigurati održivo upravljanje bioraznolikošću u šumskom dijelu ekološke mreže Natura 2000 (u daljnjem tekstu: ekološka mreža) kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom.

Svrha (cilj) Poziva: Izrada šumskogospodarskih planova na području Republike Hrvatske, koji će ujedno biti i planovi upravljanja ekološkom mrežom u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Osnaživanje kapaciteta zaposlenika Hrvatskih šuma za učinkovitije upravljanje područjima ekološke mreže.
  • Osigurati učinkovito i održivo upravljanje šumskim dijelom ekološke mreže integracijom procesa planiranja u šumarstvu i zaštiti prirode kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom sukladno člancima 56. i 56.b Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), konkretno Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže sukladno člancima 27., 28. i 29. Zakona o šumama (Narodne novine, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20).

Rezultat provedbe Projekta je:

  • Izrađeno 167 Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže s ishođenom suglasnosti ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Projekt „Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager“ planira se provoditi kroz 3 glavna elementa:
1) Jačanje kapaciteta Hrvatskih šuma za planiranje upravljanja područjima ekološke mreže;
2) Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom;
3) Promidžba i vidljivost.

Projekt će pružiti potporu provedbi obveza iz EU zakonodavstva u području zaštite prirode i bioraznolikosti odnosno obveza koje proizlaze iz Direktive o staništima i Direktive o pticama, a sve u skladu s nacionalnim zakonodavstvom odnosno Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Zakonom o šumama (Narodne novine, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20).

Predviđeni intenzitet bespovratnih sredstava:

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u sklopu ovog Poziva ne sadrže elemente državnih potpora.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

• Aktivnosti vezane uz pripremu dokumentacije projektnog prijedloga
• Aktivnosti koje su vezane uz jačanje kapaciteta prijavitelja za planiranje upravljanja područjima ekološke mreže
• Aktivnosti vezane uz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom
• Aktivnosti vezane uz informiranje i vidljivost projekta
• Upravljanje projektom.

Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje/realizaciju projekta.

Geografska ograničenja

Projekt se provodi na teritoriju Republike Hrvatske.

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Rok za prijavu na Poziv je do 22. travnja 2021. godine do 15:00 sati. Projektna dokumentacija se predaje u digitalnom obliku preko sustava eFondovi (efondovi.mrrfeu.hr).

Dokumentacija

PRILOZIDatum: 22.3.2021.

OBRASCIDatum: 22.3.2021.

SAŽETAKDatum: 22.3.2021.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - SPEK

Radnička cesta 80 / 10000 Zagreb

Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime

skop@mzoe.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X