Natječaji

Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete

Status

Zatvoren
27.01.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ iznosi 352.516.263,55 HRK  (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 282.013.010,84 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 196.280.281,42 HRK.

Vrijednost natječaja

196.280.281,42 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ), Direktivom o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća:

  • Izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i to: izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u duljini od 3.264,66 m, izgradnju crpne stanice „Čepelovac“ i vodospreme „Čepelovac“ (2.500 m3), izgradnju 6 okana za regulaciju tlaka, izgradnju sekundarnih vodoopskrbnih cjevovoda u duljini od 23.640,00 m, rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda u duljini od 5.878,84 m te izgradnju 3.349 priprema za kućne priključke na vodoopskrbnu mrežu,
  • Izgradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje i to: izgradnju 60.104,65 m gravitacijskih cjevovoda, izgradnju 20.745,55 m tlačnih cjevovoda, izgradnju 24 crpne stanice, 1 retencijskog bazena 150 m3 i 8 kišnih preljeva te 3.766 priprema za kućne priključke na sustav javne odvodnje,
  • Izgradnju/nadogradnju UPOV-a i to: izgradnju UPOV-a Ferdinandovac ukupnog kapaciteta 2.600 ES s II. stupnjem pročišćavanja otpadnih voda, nadogradnju UPOV-a Virje s 5.000 ES na 7.900 ES II. stupnja pročišćavanja otpadnih voda te nadogradnju UPOV-a Podravske Sesvete s 1.800 ES na 5.900 ES II. stupnja pročišćavanja.

 

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

  • 6ii 1: Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurati će se izgradnjom, rekonstrukcijom, i optimizacijom rada sustava javne vodoopskrbe,
  • 6ii 2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja, te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt „Izgradnja vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ iznose 196.280.281,42 HRK. Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima KF iznosi 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt „Izgradnja vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ iznosi 69,5997255%.

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar investicijskog prioriteta 6ii su javni isporučitelji vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Izgradnja vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ je Komunalije d.o.o., Đurđevac.

 

Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina; „Narodne novine“, broj 117/2015).

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje kako bi se postigao specifični cilj Poziva su:

  • mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za piće i povećava povezanost stanovništva s javnom opskrbom vodom za piće, izgradnjom i rekonstrukcijom mreža opskrbe vode za ljudsku potrošnju i uređaja za pročišćavanje (poboljšanje) vode za piće (uključujući i nabavu opreme za mjerenje i laboratorijsku opremu);
  • mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne odvodnje (uključujući nabavu opreme za čišćenje mreže te otkrivanje i saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava javne odvodnje);
  • izgradnja, nadogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
  • mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta.

Projekt se provodi na području Koprivničko-križevačke županije konkretnije na području aglomeracija: Đurđevac (naselja Đurđevac, Budrovac i Čepelovac), Virje (naselja Novigrad Podravski, Delovi, Virje, Šemovci, Hampovica), Ferdinandovac (naselje Ferdinandovac i Brodić), Podravske Sesvete (naselja Podravske Sesvete, Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, Kozarevac) kao i malim dijelom na području Općine Novo Virje (naselje Novo Virje).

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=24625fdc-3be8-4793-952c-f7bba0eca117

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
pitanja@mzoe.hr
www.mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X