Natječaji

ITU- Revitalizacija brownfield lokacija urbane aglomeracije Rijeka

Status

Zatvoren
09.10.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.2.2.15

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Partneri

Prihvatljivi prihvatljivi partner(i) u okviru ovog Poziva su:

• JLS s područja UA Rijeka, definirane Odlukom o ustrojavanju urbane aglomeracije Rijeka od 21. rujna 2015. godine: Grad Rijeka, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga, Općina Viškovo;
• Trgovačka društva u vlasništvu JLS s područja UA Rijeka, koja su u trenutku predaje Projektnog prijedloga upisana u sudski registar i imaju sjedište na području UA Rijeka.

Raspoloživost sredstava

19.094.998,48 kn

Vrijednost natječaja

19.094.998,48 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Obavijest o potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava

Obavještavamo Vas kako su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija brownfield lokacija Urbane aglomeracije Rijeka“, referentna oznaka: KK.06.2.2.15.

 

1. Predmet i svrha poziva

Predmet Poziva: Ulaganje u revitalizaciju brownfield lokacija na području Urbane aglomeracije Rijeka (u daljnjem tekstu: UA Rijeka), u čiji sastav ulaze jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) definirane Odlukom o ustrojavanju urbane aglomeracije Rijeka od 21. rujna 2015. godine: Grad Rijeka, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga, Općina Viškovo.

Svrha (cilj) Poziva: Revitalizacija brownfield lokacija na području UA Rijeka, tj. obnova područja, zemljišta, nekretnina ili građevina koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene, a mogu bili zagađene i/ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja UA Rijeka koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomski isplative investicije.

 

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 19.094.998,48 HRK.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
• najniži iznos 3.500.000,00 HRK
• najviši iznos 11.248.000,00 HRK

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta i to za ulaganja čije se sufinanciranje bespovratnim sredstvima ne smatra državnom potporom.

Ukoliko se radi o ulaganjima koja sadrže element državne potpore sukladno članku 107. stavku 1. UFEU, primijenit će se pravila za dodjelu državnih potpora, što uključuje pravila za izračun maksimalnog intenziteta potpore, kako je navedeno pod točkom 1.6.2 Uputa za prijavitelje, u skladu s Programom dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine Prilogu 7. Uputa za prijavitelje.

Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:
• sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva;
• sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.

 

3. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:
• JLS s područja UA Rijeka, definirane Odlukom o ustrojavanju urbane aglomeracije Rijeka od 21. rujna 2015. Godine (MRRFEU, KLASA: 011-01/15-02/4; URBROJ: 538-06-1-2/015-15-6): Grad Rijeka, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga, Općina Viškovo
• Trgovačka društva u vlasništvu JLS s područja UA Rijeka, koja su u trenutku predaje Projektnog prijedloga upisana u sudski registar i imaju sjedište na području UA Rijeka.

 

4. Prihvatljivi partneri

Prihvatljivi prihvatljivi partner(i) u okviru ovog Poziva su:
• JLS s područja UA Rijeka, definirane Odlukom o ustrojavanju urbane aglomeracije Rijeka od 21. rujna 2015. godine: Grad Rijeka, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga, Općina Viškovo;
• Trgovačka društva u vlasništvu JLS s područja UA Rijeka, koja su u trenutku predaje Projektnog prijedloga upisana u sudski registar i imaju sjedište na području UA Rijeka.

 

5. Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

Aktivnosti izrade i revizije projektno – tehničke i investicijske dokumentacije
• prostorno-planske aktivnosti u vezi s obnovom brownfield lokacija u sklopu ITU područja;
• izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja
• izrada potrebne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola vezanih uz aktivnosti obnove brownfield lokacije i aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije infrastrukture na brownfield lokaciji
Kako bi bile prihvatljive za financiranje, aktivnosti pripreme i revizije projektno – tehničke i investicijske dokumentacije trebaju biti izravno vezane uz barem jednu od sljedećih prihvatljivih aktivnosti: „Aktivnosti obnove brownfield lokacije“ i „Aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije infrastrukture na brownfield lokaciji“.

Aktivnosti obnove brownfield lokacije, koje uključuju sve postupke gradnje i građenja kao i one građevinske postupke koje im prethode do, zaključno, ishođenja uporabne dozvole za planirani zahvat:
• dekontaminacija tla,
• uklanjanje građevina ili njihovih dijelova
• rekonstrukcija građevine, zamjenska gradnja ili nova gradnja (izvedba građevinskih radova na brownfield lokaciji u skladu s prostornim planovima)

Aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije infrastrukture na brownfield lokaciji, a koja podrazumijeva komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara.

Aktivnosti upravljanja projektom i administracije, koje obuhvaćaju ugovaranje vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i/ili angažiranje postojećih ili novozaposlenih djelatnika prijavitelja i/ili partnera za upravljanje projektom.

Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, sukladno točki 5.6. Uputa za prijavitelje.

Horizontalne aktivnosti, odnosno aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8. Uputa za prijavitelje.

 

6. Geografska ograničenja

Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Urbane aglomeracije Rijeka.

 

7. Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 9. listopada 2019. godine u 23:59 sati.

 

IZMJENA POZIVA – Nova Pravila o financijskim korekcijama – 22. kolovoza 2019.

Obavještavaju se potencijalni prijavitelji o izmjeni Poziva koja se odnosi isključivo na zamjenu dokumenta Prilog 4. “Pravila o financijskim korekcijama” u cijelosti s novim prilogom 4., naziva „Pravila o financijskim korekcijama_izmjena“.

Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravaka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

 

2. IZMJENA POZIVA – 20. rujna 2019.

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu privremenog poziva „Revitalizacija brownfield lokacija Urbane aglomeracije Rijeka“, referentna oznaka: KK.06.2.2.15, pokrenutom 9. srpnja 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 20. rujna 2019. godine objavilo izmjenu Poziva. Ovom izmjenom mijenjanju se tehničke odredbe vezane uz primjenu pravila o državnim potporama na projektne prijedloge, prihvatljive i neprihvatljive troškove u okviru Poziva i ocjenu kvalitete projektnog prijedloga u Uputama za prijavitelje i odredbe vezane uz državne potpore u Prilogu 1. Ugovor. Također, ispravljaju se tehničke greške u Obrascu 2. Izjava prijavitelja i partnera o istinitosti podataka, izmjenjuje se naziv Obrasca 3. Izjava prijavitelja/partnera o dodijeljenim državnim potporama te se sadržaj Prijavnog obrasca u sustavu eFondovi nadopunjuje poljem „Metodologija uspostave projektnog tima“.

Pitanja i odgovori

Informativne radionice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Revitalizacija brownfield lokacija Urbane aglomeracije Rijeka”, koja će se održati u srijedu 18. rujna 2019. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama Grada Rijeke na adresi Korzo 16, u sobi 213 na 2. katu.

Prezentacije s informativne radionice dostupne su na sljedećim poveznicama:

 

 

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X