Natječaji

ITU – Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO do toplane Pogona Osijek

Status

Zatvoren
30.09.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Energija

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Partneri

Partnerstvo u okviru ovog Poziva nije prihvatljivo.

Raspoloživost sredstava

46.013.882,25 kn

Vrijednost natječaja

46.013.882,25 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Obavijest o potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Obavještavamo Vas kako je 9. prosinca 2019. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za projekt „Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO do toplane Pogona Osijek“, referentna oznaka: KK.04.2.3.02.0001.

Zamjena spojnog vrelovoda – pregled ugovora.pdf

 

1. Cilj Poziva
Cilj Poziva je ulaganje u zamjenu spojnog vrelovoda položenog od termoelektrane-toplane do toplane u Osijeku.
Svrha Poziva je poboljšanje razine usluge koja se pruža kućanstvima i poslovnim subjektima u gradu Osijeku kroz povećanje sigurnosti opskrbe toplinskom energijom, veću energetsku učinkovitost sustava centralnog toplinskog sustava te smanjiti toplinske gubitke, potrošnju primarne energije i emisije CO2.

2. Ukupno raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 46.013.882,25 HRK.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz EFRR je 85% od dopuštenog iznosa potpore. Iznos potpore predstavlja razliku između prihvatljivih troškova i operativne dobiti
Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:
• sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
• sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstava za provedbu predmetnog projektnog prijedloga prijavitelju u okviru ovog Poziva- HEP-TOPLINARSTVO Osijek d.o.o.predstavljaju državnu potporu iz članka 107. Stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i mogu se dodijeliti u skladu s uvjetima sadržanim u Uredbi 651/2014 i Uredbi 2017/1084. Pritom, dodjela državne potpore za namjene iz ovog Poziva predviđena je Programom dodjele državnih potpora za povećanje učinkovitosti centraliziranih toplinskih sustava.

 

3. Prihvatljivi prijavitelj
Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. (član HEP grupe) kao distributer toplinske energije na području grada Osijeka, središta urbanog područja na kojem se provodi ITU mehanizam. Djelatnost distribucije toplinske energije prijavitelj obavlja temeljem Ugovora o koncesiji za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u gradu Osijeku, koji je sklopljen s Gradom Osijekom 1. veljače 2019. godine na rok od 20 godina (KLASA: 431-01/19-01/1, URBROJ: 2158/01-15-02/01-19-11), a u skladu s odlukom o načinu obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u gradu Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/18).

Prijavitelj se mora prijaviti na Poziv samostalno. Partnerstvo u okviru ovog Poziva nije prihvatljivo.

 

4. Prihvatljive aktivnosti
Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:
Izvođenje radova na spojnom vrelovodu i nabava strojarske opreme što uključuje građevinske radove (pripremni radovi, radovi uklanjanja i rušenja, zemljani radovi i ostali radovi), strojarske i elektro radove (nabava strojarske opreme, montaža opreme, radiografsko snimanje zavara, pripremno završni radovi pri montaži, demontaža postojeće instalacije vrelovoda, instalacija ekspanzivnog sustava i slično), izrada projekta izvedenog stanja, geodetske radove, tehnički pregled, ishođenje uporabne dozvole i drugo.
Aktivnosti koje se odnose na nadzor radova što uključuje stručni i projektantski nadzor radova, nadzor i kontrolu kvalitete pri izgradnji i slično.
Aktivnosti koje se odnose na reviziju projekta
Promidžba i vidljivost projekta što uključuje npr. održavanje konferencije, objave na TV-u, radio postajama i web stranicama, postavljanje privremene i trajne ploče i slično.
Upravljanje projektom i administracija
Horizontalne aktivnosti, odnosno aktivnosti koje doprinose ostvarenju horizontalnih načela iz točke 3.1. Poziva.

 

5. Geografska ograničenja
Projekt se u potpunosti provodi na području Grada Osijeka.

 

6. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je do 30. rujna 2019.

 

IZMJENA POZIVA – Nova Pravila o financijskim korekcijama (23. kolovoza 2019.)

Obavještava se prijavitelj o izmjeni Poziva koja se odnosi isključivo na zamjenu dokumenta Prilog 4. “Pravila o financijskim korekcijama” u cijelosti s novim prilogom 4., naziva „Pravila o financijskim korekcijama_izmjena“.

Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravaka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X