Natječaji

ITU – Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar

Status

Otvoren
Od 24.07.2019.
Do 24.09.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.1.1.09

Područje

Ostalo

Turizam

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

lokalne/regionalne javne institucije

Partneri

Obvezan partner za sve projektne prijedloge je odgovarajući Ured turističke zajednice na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini i to prema Upisniku turističkih zajednica Ministarstva turizma temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

Drugi prihvatljivi partner(i) u okviru ovog Poziva su:

 1. Jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave s područja Urbanog područja Zadar sukladno Odluci o sastavu Urbanog područja Zadar (provjerava se uvidom u Popis gradova i općina RH/Popis županija RH pri Ministarstvu uprave);
 2. Javne ustanove koje je osnovao javni sektor (osnovane od strane Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne/područne samouprave sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)) koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Urbanog područja Zadar

Raspoloživost sredstava

25.919.304,56 kn

Vrijednost natječaja

25.919.304,56 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

1. Predmet i svrha poziva

Predmet Poziva: Predmet ovog poziva je unaprjeđenje kulturne baštine u svrhu razvoja gospodarstva i povećanja zapošljavanja na području Urbanog područja Zadar.

Svrha (cilj) Poziva: Svrha Poziva je dodjela bespovratnih sredsztava projektima obnove i/ili rekonstrukcije kulturne baštine UP Zadar, koji osiguravaju valorizaciju iste te doprinose održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

 

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 25.919.304,56 HRK.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je:

 • najniži iznos 5.000.000,00 HRK
 • najviši iznos 25.919.304,56 HRK

Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva;
 • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.

U sklopu ovog Poziva Korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

 

3. Razdoblje provedbe projekta

Inicijalno trajanje razdoblja provedbe projekta započinje najranije 1. siječnja 2019. godine, a završava najkasnije 31. prosinca 2022. godine.

 

4. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

 • Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave s područja Urbanog područja Zadar sukladno Odluci o sastavu Urbanog područja Zadar (provjerava se uvidom u Popis gradova i općina RH/Popis županija RH pri Ministarstvu uprave);
 • Javne ustanove koje je osnovao javni sektor (osnovane od strane Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne/područne samouprave sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)) koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Urbanog područja Zadar.

 

5. Prihvatljivi partneri

Obvezan partner za sve projektne prijedloge je odgovarajući Ured turističke zajednice na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini i to prema Upisniku turističkih zajednica Ministarstva turizma temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

Drugi prihvatljivi partner(i) u okviru ovog Poziva su:

 1. Jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave s područja Urbanog područja Zadar sukladno Odluci o sastavu Urbanog područja Zadar (provjerava se uvidom u Popis gradova i općina RH/Popis županija RH pri Ministarstvu uprave);
 2. Javne ustanove koje je osnovao javni sektor (osnovane od strane Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne/područne samouprave sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)) koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Urbanog područja Zadar.

 

6. Predviđeni intenzitet potpore

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta i to za ulaganja čije se sufinanciranje bespovratnim sredstvima ne smatra državnom potporom.

Ukoliko se radi o ulaganjima koja sadrže element državne potpore sukladno članku 107., stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, primijenit će se pravila o državnim potporama koja uključuju mogućnosti dodjele državnih potpora za kulturu u i kulturnu baštinu u skladu s Uredbom Komisije br. 651/2014 , Uredbom br. 2017/1084 te De minimis Uredbom, kako je i navedeno pod točkom 1.6 Uputa za prijavitelje te u skladu s Programom dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine (Prilog 8. Uputa).

Neovisno o određenoj kategoriji potpore, maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpora) koji može biti dodijeljen unutar ovog Poziva, odnosno maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpora) iz EFRR-a iznosi 85% prihvatljivih izdataka.

 

7. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1) Infrastrukturna ulaganja u kulturnu baštinu i razvoj popratnih sadržaja

 1.  radovi na zaštiti, obnovi i revitalizaciji nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje i projektantski nadzor);
 2. rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje;
 3. stručni nadzor i ostale vrste nadzora prema potrebi (npr. arheološki nadzor);
 4. razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini koja se obnavlja/rekonstruira;
 5. promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

2) Aktivnosti promidžbe i vidljivosti

3) Upravljanje projektom i administracija

4) Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8. Uputa za prijavitelje)

 

8. Geografska ograničenja

Projekt se u cijelosti provodi na području Urbanog područja Zadar.

 

9. Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi   u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 24. rujna 2019. godine u 23:59 sati.

Informativne radionice

Informativna radionica za prijavitelje

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar, koja će se održati u utorak, 3. rujna 2019. godine s početkom u 11:00 sati u Multimedijalnoj dvorani (I. kat), Kneževa palača , na adresi Poljana Šime Budinića 3 u Gradu Zadru.

Molimo sve zainteresirane sudionike da svoj dolazak prijave na e-mail adresu: anamarija.protega@mrrfeu.hr najkasnije do petka, 30. kolovoza 2019. godine.

 

 

Informativne radionice održat će se najkasnije 21 kalendarski dan prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, a točan datum, vrijeme i mjesto održavanja objavit će se na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i efondovi.mrrfeu.hr najmanje 10 kalendarskih dana prije održavanja.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X