Natječaji

ITU – Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar

Status

Zatvoren
24.09.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.1.1.09

Područje

Ostalo

Turizam

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

lokalne/regionalne javne institucije

Partneri

Obvezan partner za sve projektne prijedloge je odgovarajući Ured turističke zajednice na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini i to prema Upisniku turističkih zajednica Ministarstva turizma temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

Drugi prihvatljivi partner(i) u okviru ovog Poziva su:

 1. Jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave s područja Urbanog područja Zadar sukladno Odluci o sastavu Urbanog područja Zadar (provjerava se uvidom u Popis gradova i općina RH/Popis županija RH pri Ministarstvu uprave);
 2. Javne ustanove koje je osnovao javni sektor (osnovane od strane Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne/područne samouprave sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)) koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Urbanog područja Zadar

Raspoloživost sredstava

25.919.304,56 kn

Vrijednost natječaja

25.919.304,56 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

IZMJENA POZIVA – primjenjivi modeli fiksne stope za izravne troškove osoblja (23.9.2019.)

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog Poziva „Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar“, referentna oznaka: KK.06.1.1.09, pokrenutom 24. srpnja 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 23. rujna 2019. godine napravilo izmjenu Poziva zbog ispravaka u sustavu eFondovi vezano uz primjenjive modele fiksne stope za izravne troškove osoblja (dodana je i opcija „nema fiksne stope“ za prijavitelje koji neće imati izravne troškove osoblja).

 

1. Predmet i svrha poziva

Predmet Poziva: Predmet ovog poziva je unaprjeđenje kulturne baštine u svrhu razvoja gospodarstva i povećanja zapošljavanja na području Urbanog područja Zadar.

Svrha (cilj) Poziva: Svrha Poziva je dodjela bespovratnih sredsztava projektima obnove i/ili rekonstrukcije kulturne baštine UP Zadar, koji osiguravaju valorizaciju iste te doprinose održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

 

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 25.919.304,56 HRK.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je:

 • najniži iznos 5.000.000,00 HRK
 • najviši iznos 25.919.304,56 HRK

Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva;
 • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.

U sklopu ovog Poziva Korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

 

3. Razdoblje provedbe projekta

Inicijalno trajanje razdoblja provedbe projekta započinje najranije 1. siječnja 2019. godine, a završava najkasnije 31. prosinca 2022. godine.

 

4. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

 • Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave s područja Urbanog područja Zadar sukladno Odluci o sastavu Urbanog područja Zadar (provjerava se uvidom u Popis gradova i općina RH/Popis županija RH pri Ministarstvu uprave);
 • Javne ustanove koje je osnovao javni sektor (osnovane od strane Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne/područne samouprave sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)) koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Urbanog područja Zadar.

 

5. Prihvatljivi partneri

Obvezan partner za sve projektne prijedloge je odgovarajući Ured turističke zajednice na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini i to prema Upisniku turističkih zajednica Ministarstva turizma temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

Drugi prihvatljivi partner(i) u okviru ovog Poziva su:

 1. Jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave s područja Urbanog područja Zadar sukladno Odluci o sastavu Urbanog područja Zadar (provjerava se uvidom u Popis gradova i općina RH/Popis županija RH pri Ministarstvu uprave);
 2. Javne ustanove koje je osnovao javni sektor (osnovane od strane Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne/područne samouprave sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)) koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Urbanog područja Zadar.

 

6. Predviđeni intenzitet potpore

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta i to za ulaganja čije se sufinanciranje bespovratnim sredstvima ne smatra državnom potporom.

Ukoliko se radi o ulaganjima koja sadrže element državne potpore sukladno članku 107., stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, primijenit će se pravila o državnim potporama koja uključuju mogućnosti dodjele državnih potpora za kulturu u i kulturnu baštinu u skladu s Uredbom Komisije br. 651/2014 , Uredbom br. 2017/1084 te De minimis Uredbom, kako je i navedeno pod točkom 1.6 Uputa za prijavitelje te u skladu s Programom dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine (Prilog 8. Uputa).

Neovisno o određenoj kategoriji potpore, maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpora) koji može biti dodijeljen unutar ovog Poziva, odnosno maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpora) iz EFRR-a iznosi 85% prihvatljivih izdataka.

 

7. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1) Infrastrukturna ulaganja u kulturnu baštinu i razvoj popratnih sadržaja

 1.  radovi na zaštiti, obnovi i revitalizaciji nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje i projektantski nadzor);
 2. rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje;
 3. stručni nadzor i ostale vrste nadzora prema potrebi (npr. arheološki nadzor);
 4. razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini koja se obnavlja/rekonstruira;
 5. promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

2) Aktivnosti promidžbe i vidljivosti

3) Upravljanje projektom i administracija

4) Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8. Uputa za prijavitelje)

 

8. Geografska ograničenja

Projekt se u cijelosti provodi na području Urbanog područja Zadar.

 

9. Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi   u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 24. rujna 2019. godine u 23:59 sati.

 

IZMJENA POZIVA – Nova Pravila o financijskim korekcijama – 22. kolovoza 2019.

Obavještavaju se potencijalni prijavitelji o izmjeni Poziva koja se odnosi isključivo na zamjenu dokumenta Prilog 4. “Pravila o financijskim korekcijama” u cijelosti s novim prilogom 4., naziva „Pravila o financijskim korekcijama_izmjena“.

Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravaka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 1. dioDatum: 18.9.2019.

Informativne radionice

Informativna radionica za prijavitelje

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar, koja će se održati u utorak, 3. rujna 2019. godine s početkom u 11:00 sati u Multimedijalnoj dvorani (I. kat), Kneževa palača , na adresi Poljana Šime Budinića 3 u Gradu Zadru.

Sadržaj informativne radionice Poziva „Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar“, održane u utorak, 3. rujna 2019. godine u Zadru, dostupan je na sljedećoj poveznici:

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X