Natječaji

ITU- Brownfield na području Urbane aglomeracije Split

Status

Zatvoren
28.02.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.2.2.12

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Partneri u sklopu ovog Poziva mogu biti:

Prihvatljivi partneri iz Grupe A :
Jedinice lokalne samouprave s područja UA Split
Jedinice područne (regionalne) samouprave s područja UA Split

Prihvatljivi partneri iz Grupe B
Javne ustanove koje je osnovao javni sektor , koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar te imati sjedište na području UA Split,
Udruge, koje u trenutku predaje prijave moraju biti upisane u Registar udruga te imati sjedište na području UA Split
Turističke zajednice s područja UA Split
PPI koje u trenutku prijave moraju biti upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, u dijelu Registra Poduzetničkih potpornih institucija, u javnom ili privatnom vlasništvu, te imati sjedište na području UA Split.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 34.320.000,00 HRK.

Vrijednost natječaja

34.320.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

IZMJENA POZIVA (29. siječnja 2020.) – produljen rok za dostavu projektnih prijedloga!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog Poziva „Brownfield na području Urbane aglomeracije Split“, referentna oznaka: KK.06.2.2.12, pokrenutom 18. srpnja 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 29. siječnja 2020. godine objavilo izmjenu Poziva kojom je produljen krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga do 28. veljače 2020. godine.

Dokumentacija Poziva dostupna je na poveznici:  eFondovi

IZMJENA POZIVA (19. prosinca 2019.) – povećanje alokacije!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog Poziva „Brownfield na području Urbane aglomeracije Split“, referentna oznaka: KK.06.2.2.12, pokrenutom 18. srpnja 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 19. prosinca 2019. godine objavilo izmjenu Poziva kojom se mijenjaju odredbe u dokumentima Uputa za prijavitelje, Sažetka Poziva i Prilog 1 Ugovor, kojom se povećava financijska alokacija Poziva na  34.320.000,00 HRK te se dopunjavaju odredbe vezane uz primjenu pravila o državnim potporama.

 

IZMJENA POZIVA (15. rujna 2019.) – promjena datuma početka zaprimanja projektnih prijava!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog Poziva „Brownfield na području Urbane aglomeracije Split“, referentna oznaka: KK.06.2.2.12, pokrenutom 18. srpnja 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 15. rujna 2019. godine objavilo izmjenu Poziva kojom se datum početka zaprimanja projektnih prijava pomiče sa 16. rujna (ponedjeljak) na 18. rujna 2019. (srijeda) godine od 11:00.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava je promijenjen zbog ispravaka u eFondovima vezano uz primjenjive modele fiksne stope koji nisu bili u skladu s Uputama za prijavitelje te poteškoća u radu OIB registra zbog čega je pristup sustavu eFondovi bio otežan nekoliko dana prije početka zaprimanja prijava.

IZMJENA POZIVA – Nova Pravila o financijskim korekcijama – 23. kolovoza 2019.

Obavještavaju se potencijalni prijavitelji o izmjeni Poziva koja se odnosi isključivo na zamjenu dokumenta Prilog 4. “Pravila o financijskim korekcijama” u cijelosti s novim prilogom 4., naziva „Pravila o financijskim korekcijama_izmjena“.

Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravaka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Obavijest o izmjeni Poziva na dostavu projektnih prijedloga – 13. kolovoza 2019.

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog Poziva „Brownfield na području Urbane aglomeracije Split“, referentna oznaka: KK.06.2.2.12, pokrenutom 18. srpnja 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 13. kolovoza 2019. godine objavilo izmjenu Poziva kojom se mijenjaju odredbe u dokumentima Uputa za prijavitelje i Sažetku Poziva kako je i navedeno u dokumentu Izmjena Poziva.

 

Cilj poziva

Cilj poziva je revitalizacija brownfield lokacija na području UA Split, tj. obnova područja, zemljišta, nekretnine ili građevine koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene, a mogu biti zagađene i/ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja Urbane aglomeracije Split koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomski isplative investicije.

 

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 24.320.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:

• sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva;
• sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.

U okviru ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam koji ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

 

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

• najniži iznos 500.000,00 HRK
• najviši iznos 4.500.000,00 HRK

 

Predviđeni intenzitet potpore

Maksimalni intenzitet potpore, odnosno stupanj sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta bespovratnim sredstvima ovisi o tome da li su projektom ispunjeni kriteriji koji isključuju dodjelu potpora, a koji su navedeni u točki 1.6 Uputa za prijavitelje.

Ukoliko su ispunjeni kriteriji koji su navedeni u točki 1.6 Uputa za prijavitelje, najviši mogući udio bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.
Ukoliko kriteriji koji su navedeni u točki 1.6. Uputa za prijavitelje nisu ispunjeni, maksimalni intenzitet potpore izračunava se u skladu s Programima potpore koji su primjenjivi u sklopu ovog Poziva.

 

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti pripreme i revizije projektno – tehničke i investicijske dokumentacije
– prostorno-planske aktivnosti odnosno izmjene prostorno-planskih dokumenata u vezi s obnovom brownfield lokacija u sklopu ITU područja;
– izrada potrebne projektno-tehničke i investicijske dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola vezanih uz aktivnosti obnove brownfield lokacije i aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije infrastrukture na brownfield lokaciji

Kako bi bile prihvatljive za financiranje, aktivnosti pripreme i revizije projektno – tehničke i investicijske dokumentacije trebaju biti izravno vezane uz barem jednu od sljedećih prihvatljivih aktivnosti: „Aktivnosti obnove brownfield lokacije“ i „Aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije infrastrukture na brownfield lokaciji“.

Aktivnosti obnove brownfield lokacije, koja uključuje sve postupke gradnje i građenja kao i one građevinske postupke koje im prethode do, zaključno, ishođenja uporabne dozvole za planirani zahvat:
– dekontaminacija tla,
– uklanjanje građevina ili njihovih dijelova
– rekonstrukcija građevine, zamjenska gradnja ili nova gradnja (izvedba građevinskih radova na brownfield lokaciji u skladu s prostornim planovima)

Aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije infrastrukture na brownfield lokaciji, a koja podrazumijeva komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara

Aktivnosti upravljanja projektom i administracije

Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta (u skladu s točkom 6.6. Uputa za prijavitelje)

Horizontalne aktivnosti, odnosno aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8. Uputa za prijavitelje.

 

Geografska ograničenja
Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Urbane aglomeracije Split.

 

Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. veljače 2020 godine.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 19. kolovoza 2019. godine u 11:00 sati.

 

 

 

 

 

 

Pitanja i odgovori

Informativne radionice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Brownfield na području Urbane aglomeracije Split”, koja će se održati u četvrtak 8. kolovoza 2019. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Grada Splita (Velika vijećnica, 2. kat) na adresi Obala Kneza Branimira 17.

 

Sadržaj informativne radionice Poziva „Brownfield na području Urbane aglomeracije Split“, održane u četvrtak, 8. kolovoza 2019. godine u Gradu Splitu, dostupan je na sljedećoj poveznici:

1. Opće informacije o Pozivu_6e2_UAS

2. Postupak dodjele_6e2_UAS

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X