Natječaji

Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje

Status

Zatvoren
15.01.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.3.1.14

Područje

Zaštita okoliša

Raspoloživost sredstava

286.809.158,75

Vrijednost natječaja

286.809.158,75 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Cilj poziva

Svrha postupka dodjele bespovratnih sredstava za provedbu projekta Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Dubrovačko-neretvanske županije (DNŽ) Lučino razdolje je doprinijeti ostvarenju ciljeva iz sljedećih dokumenata:

 1. Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., odnosno ciljeva vezanih za Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta,
 2. Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske radi ostvarenja strateškog cilja razvitka infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom IVO (izbjegavanje, vrednovanje, odlaganje), odnosno stvaranje uvjeta za učinkovito funkcioniranje sustava,
 3. Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. radi ostvarenja Cilja 1.4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada putem izgradnje centara za gospodarenje otpadom (Mjera 1.4.5. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom).

Projektom se planira doprinijeti uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji razvojem infrastrukture za gospodarenje otpadom na regionalnoj razini (izgradnja CGO Lučino razdolje i 6 pretovarnih stanica).

Ukupna raspoloživa sredstva

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog postupka je 286.809.158,75 HRK.

UT/PT1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog postupka.

Predviđeni intenzitet potpore

 

Intenzitet EU potpore za projekt CGO DNŽ Lučino razdolje izračunava se na temelju metode izračuna diskontiranog neto prihoda operacije te isti iznosi 70,1782059% prihvatljivih troškova projekta.

Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem, odnosno svime što ne predstavlja sredstva Unije, uključujući iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, osigurati:

 1. sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova/izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz KF-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka u sklopu ovog postupka, i
 2. sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova/izdataka unutar projektnog prijedloga, neovisno o trenutku nastanka.

Prihvatljivi prijavitelj

 

Unaprijed određeni Prijavitelj u sklopu ovog Poziva za dostavu projektnog prijedloga je trgovačko društvo Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o., Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije. Ovo trgovačko društvo osnovano je s ciljem uspostave sustava gospodarenja otpadom na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Prihvatljive aktivnosti

 

Prihvatljive su sljedeće aktivnosti koje trebaju izravno biti vezane uz uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području koje pokriva CGO DNŽ Lučino razdolje:

 • Otkup zemljišta za CGO Lučino razdolje i pretovarne stanice,
 • Priključenje na komunalnu infrastrukturu,
 • Izgradnja i opremanje CGO-a (uključujući prilaznu cestu, postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada s prostorom za obradu i iskorištavanje bioplina iz postrojenja, uređaj za pročišćavanje procjednih voda, servisni centar, upravnu zgradu, infrastrukturu unutar CGO-a, zone odlagališta otpada za neopasni i inertni otpad i dr.) te projektiranje (priprema, glavni i izvedbeni projekt te projekt izvedenog stanja) potrebno za ishođenje građevinskih i uporabnih dozvola,
 • Izgradnja i opremanje pretovarnih stanica do kojih lokalne komunalne tvrtke dovoze otpad koji se pretovaruje i odvozi dalje na obradu u CGO,
 • Nabava vozila za prijevoz otpada od pretovarnih stanica do CGO-a te nabava druge mobilne opreme potrebne za redovni rad CGO-a i pretovarnih stanica,
 • Nadzor radova na izgradnji CGO-a i pretovarnih stanica,
 • Upravljanje projektom i tehnička pomoć,
 • Promidžba i vidljivost.

Geografska ograničenja

Projekt se provodi u potpunosti na području Dubrovačko-neretvanske županije.

 Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Prijavitelj mora podnijeti projektni prijedlog u sustav eFondovi u roku definiranom na javnom portalu sustava eFondovi.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X