Mogućnosti ulaganja kroz fondove Kohezijske politike

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) namijenjen je pomoći pri otklanjanju glavnih regionalnih neuravnoteženosti u Uniji. EFRR doprinosi smanjivanju razlika u stupnju razvijenosti među različitim regijama i zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, među kojima posebnu pozornost treba pokloniti regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, uključujući osobito poteškoće koje proizlaze iz demografskog pada, kao što su najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti, otoci te pogranične i planinske regije.

Iz EFRR-a podupire se sljedeće:

 1. ulaganja u infrastrukturu;
 2. aktivnosti za primijenjeno istraživanje i inovacije, uključujući industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti;
 3. ulaganja u pristup uslugama;
 4. produktivna ulaganja u MSP-ove i ulaganja usmjerena na očuvanje postojećih radnih mjesta i otvaranje novih radnih mjesta;
 5. oprema, softver i nematerijalna imovina;
 6. umrežavanje, suradnja, razmjena iskustava i aktivnosti koje uključuju inovacijske klastere, među ostalim i između poduzeća, istraživačkih organizacija i tijela javne vlasti;
 7. informacije, komunikacija i studije; i
 8. tehnička pomoć.

Produktivna ulaganja u poduzeća koja nisu MSP-ovi mogu se podupirati:

 1. ako uključuju suradnju s MSP-ovima u istraživačkim i inovacijskim aktivnostima;
 2. ako se njima ponajprije podupiru mjere energetske učinkovitosti i obnovljiva energija;
 3. kada se provode putem financijskih instrumenata u malim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije; ili
 4. kada se provode u malim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije u okviru istraživačkih i inovacijskih aktivnosti.

 

Kohezijski fond (KF)

Kohezijski fond (KF) osnovan je kako bi se doprinijelo općem cilju jačanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Unije pružanjem financijskih doprinosa u područjima okoliša i transeuropskih mreža u području prometne infrastrukture (TEN-T), kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.

Iz Kohezijskog fonda podupire se sljedeće:

 1. ulaganja u području okoliša, uključujući ulaganja povezana s održivim razvojem i energijom koja donose koristi za okoliš, uz poseban naglasak na obnovljivoj energiji;
 2. ulaganja u TEN-T;
 3. tehnička pomoć;
 4. informacije, komunikacija i studije.

 

Europski socijalni fond plus (ESF+)

Europski socijalni fond plus (ESF+) ima za cilj poduprijeti države članice i regije u ostvarenju visokog stupnja zaposlenosti, pravedne socijalne zaštite te izgradnji kvalificirane i otporne radne snage koja je spremna za budući svijet rada, kao i uključivih i povezanih društava kojima se nastoji iskorijeniti siromaštvo i kojima se ostvaruju načela utvrđena u europskom stupu socijalnih prava. Podupire se, dopunjava i dodaje vrijednost politikama država članica kako bi se osigurali jednake prilike, jednak pristup tržištu rada, pravedni i kvalitetni radni uvjeti, socijalna zaštita i uključenost, s posebnim naglaskom na kvalitetno i uključivo obrazovanje i osposobljavanje, cjeloživotno učenje, ulaganje u djecu i mlade te pristup osnovnim uslugama.

Fondom ESF+ podupire se:

 1. veći pristup zaposlenju i aktivacijske mjere za sve tražitelje zaposlenja, posebice mlade;
 2. modernizacija institucija i usluga tržišta rada;
 3. promicanje rodno uravnoteženog sudjelovanja na tržištu rada, jednakih radnih uvjeta i bolje ravnoteže između poslovnog i privatnog života;
 4. promicanje prilagodbe radnika, poduzeća i poduzetnika promjenama te aktivnog i zdravog starenja;
 5. veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustavâ obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, među ostalim vrednovanjem neformalnog i informalnog učenja;
 6. promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju;
 7. promicanje cjeloživotnog učenja, posebice fleksibilnih mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije za sve;
 8. poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju;
 9. promicanje socioekonomske integracije državljana trećih zemalja, uključujući migrante;
 10. promicanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica poput Roma;
 11. poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama;
 12. promicanje socijalne integracije osoba izloženih riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, uključujući najpotrebitije i djecu;
 13. suzbijanje materijalne oskudice osiguravanjem hrane i/ili osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije, uključujući djecu, i pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenost.

 

Fond za pravednu tranziciju (FPT)

Fond za pravednu tranziciju (FPT) zamišljen je kao ključni financijski mehanizam za potporu društveno-ekonomski najugroženijim područjima u njihovom procesu tranzicije prema klimatskoj neutralnosti i za sprečavanje rasta regionalnih razlika do kojih bi tom prilikom moglo doći. Upravo stoga, FTP je uklopljen u zakonodavni paket za Kohezijsku politiku, koji je glavni instrument politike EU-a za uklanjanje regionalnih razlika i adresiranje strukturnih promjena u europskim regijama.

Opseg potpore (FPT podupire isključivo sljedeće aktivnosti):

 1. produktivna ulaganja u MSP-ove, uključujući mikro poduzeća i novoosnovana poduzeća, što dovodi do gospodarske diversifikacije, modernizacije i preusmjeravanja;
 2. ulaganja u osnivanje novih poduzeća, među ostalim putem poduzetničkih inkubatora i usluga savjetovanja, koja dovode do stvaranja novih radnih mjesta;
 3. ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija, uključujući sveučilišta i javne istraživačke institucije te poticanje prijenosa naprednih tehnologija;
 4. ulaganja u uvođenje tehnologije kao i u sustave i infrastrukture za cjenovno pristupačnu čistu energiju, uključujući tehnologije za pohranu energije i u smanjenje emisija stakleničkih plinova;
 5. ulaganja u obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost, uključujući i u svrhu smanjenja energetskog siromaštva;
 6. ulaganja u pametnu i održivu lokalnu mobilnost, uključujući dekarbonizaciju lokalnog prometnog sektora i njegove infrastrukture;
 7. ulaganja u obnovu i nadogradnju mreža daljinskog grijanja s ciljem poboljšanje energetske učinkovitosti sustava daljinskog grijanja i ulaganja u proizvodnju topline pod uvjetom da se opskrbljuju isključivo obnovljivim izvorima energije;
 8. ulaganja u digitalizaciju, digitalne inovacije i digitalnu povezanost;
 9. ulaganja u regeneraciju i dekontaminaciju postojećih (brownfield) lokacija, prenamjenu zemljišta i, uključujući gdje je to potrebno, zelenu infrastrukturu i projekte za prenamjenu uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća“;
 10. ulaganja u poboljšanje kružnoga gospodarstva, među ostalim sprečavanjem stvaranja otpada, smanjenjem otpada, učinkovitošću resursa, ponovnom uporabom, popravkom i recikliranjem;
 11. unapređenje vještina i prekvalifikaciju radnika i tražiteljima zaposlenja;
 12. pomoć tražiteljima zaposlenja u traženju posla;
 13. aktivno uključivanje tražitelja zaposlenja;
 14. tehničku pomoć;
 15. druge aktivnosti na područjima obrazovanja i socijalnog uključivanja, uključujući, tamo gdje je to opravdano, infrastrukturu za potrebe centara za osposobljavanje, ustanova za skrb o djeci i starijima kako je naznačeno u teritorijalnim planovima pravedne tranzicije.

Iznimno su moguća, u područjima koja su određena kao potpomognuta područja, i produktivna ulaganja u poduzeća koja nisu MSP-ovi ako su takva ulaganja odobrena kao dio teritorijalnih planova za pravednu tranziciju i ako su neophodna za implementaciju teritorijalnih planova za pravednu tranziciju, ako doprinose prijelazu na klimatski neutralno gospodarstvo do 2050. godine i povezanim okolišnim ciljevima, i ako je njihova potpora nužna za stvaranje radnih mjesta u utvrđenom području.

Također, FPT može podupirati ulaganja koja smjeraju na smanjenje emisije stakleničkih plinova iz djelatnosti navedenih u Prilogu I Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ, ako su takva ulaganja odobrena kao dio teritorijalnog plana za pravednu tranziciju i ako su neophodna za implementaciju teritorijalnih planova za pravednu tranziciju.

Glavni preduvjet za korištenje FPT-a bit će obveza postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine, a DČ će prije usvajanja tog cilja imati pravo na korištenje samo 50 posto dodijeljenih sredstava.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X