Tenders

Nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina

Status

Closed
22.02.2018.

Tender type

Ograničeni poziv ENG

Referentna oznaka

Area

Subscribers

Partneri

Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Availability of funds

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 4,256.970,00 (četirimilijunadvjestopedesetšesttisućadevetstosedamdeset) HRK.

UT/PT1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva. Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je 6.000.000,00 (šestmilijuna) HRK.

Slijedom prethodno navedenog, iznos bespovratnih sredstava KF-a po projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 70,9495000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Tender value

4.256.970,00 kn

Summary

Poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava Nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina, referentna oznaka KK.06.3.1.05.

1. Predmet i svrha poziva

Predmet Poziva je nabava dodatne opreme za ŽCGO Marišćina, korištenjem koje će se osigurati kvalitetnije, sigurnije i učinkovitije obavljanje poslova u ŽCGO Marišćina te dodatno poboljšati njegova funkcionalnost. Svrha (cilj) Poziva je unaprijediti funkcionalnost i održivost izgrađene infrastrukture, te osigurati kvalitetnije funkcioniranje ŽCGO Marišćina, čime se na posredan način doprinosi ostvarenju ciljeva OPKK-a.

2. Financijska alokacija, iznos i intenzitet bespovratnih sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 4,256.970,00 (četirimilijunadvjestopedesetšesttisućadevetstosedamdeset) HRK. UT/PT1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva. Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je 6.000.000,00 (šestmilijuna) HRK. Slijedom prethodno navedenog, iznos bespovratnih sredstava KF-a po projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 70,9495000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

3. Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenom prijavitelju: tvrtka Ekoplus d.o.o., Marčelji, Pogled 2/4, 51216 Viškovo. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

4. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

A) nabava dodatne opreme za potrebe rada ŽCGO Marišćina (što podrazumijeva aktivnosti izvršavanja sklopljenog ugovora o javnoj nabavi): 1. vozila i opreme za protupožarnu zaštitu 2. laboratorijske opreme za ispitivanje kvalitete goriva iz otpada 3. oprema za održavanje postrojenja i rad s otpadom i izlaznim frakcijama 4. radionički alat i sitna oprema za održavanje ŽCGO Marišćina

B) obuka zaposlenika za pravilno korištenje nabavljene opreme

C) mjere promidžbe i vidljivosti

5. Geografska ograničenja

Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Primorsko-goranske županije.

6. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog treba biti popunjen i podnesen nadležnom tijelu putem sustava eFondovi te sadržavati sljedeće dokumente u traženom formatu i redoslijedu: Dokument 1. Prijavni obrazac 2. Izjava Prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele 3. Izjava Prijavitelja o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja 4. Izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta prijavitelja ili važećim jednakovrijednim dokumentom koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja 5. Radna verzija dokumentacije o nabavi u elektroničkom obliku na CD-u.

Dokumentacija koja zahtjeva potpis Prijavitelja, mora biti sken izvornika, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje, dostavljen elektroničkim putem te dostupan u izvorniku na zahtjev nadležnog tijela. Poziv se vodi kao ograničeni postupak u modalitetu privremenog Poziva.

Datum objave Sažetka poziva na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i javnom portalu sustava eFondovi označava datum objave Poziva, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 22. veljače 2018.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=980900c5-a760-4d6f-9834-dd89eacbbdca&pozivVersionId=ff90e1c7-4ed9-4ed7-9440-73a1248d729d

 

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X