Tenders

ITU – Revitalizacija brownfield lokacija

Status

Closed
28.12.2018.

Tender type

The open call for proposals (grants)

Referentna oznaka

Area

Other

Subscribers

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Partnerske organizacije i partnerstvo je prihvatljivo.

Prijavitelj se na Poziv može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerom/ima. U slučaju prijave na Poziv s partnerom, ili više njih, partner(i) mora(ju) ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti kao i prijavitelj.

Availability of funds

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je  161.744.625,76 HRK.

Tender value

161.744.625,76 kn

Fund

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Summary

VAŽNO – IZMJENA MODALITETA POZIVA! – 3. listopada 2018.

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija brownfield lokacija“, referentna oznaka: KK.06.2.2.06, objavljenog dana 7. kolovoza 2018., Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 3. listopada 2018. godine objavilo izmjenu Poziva kojom se mijenja modalitet poziva iz trajnog u privremeni poziv.

Podnošenje projektnih prijedloga moguće je najranije od 4. listopada 2018. Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je do 28. prosinca 2018. godine.

Izmijenjenu natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

Izmjena dokumentacije Poziva – 19. rujna 2018. godine

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva „Revitalizacija brownfield lokacija“, referentna oznaka: KK.06.2.2.06, objavljenog dana 7. kolovoza 2018., Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 19. rujna 2018. godine objavilo izmjenu Poziva kojom se mijenja sadržaj Uputa za prijavitelje u dijelovima vezanima uz pokazatelje Poziva, prihvatljivost projekta, popratnu dokumentaciju uz prijavni obrazac te pitanja za kvalitativnu procjenu projekta.

Izmjenom Poziva mijenja se početak podnošenja projektnih prijedloga na 4. listopada 2018. u 11:00 h.

 

Izmjena Prijavnog obrasca u sustavu eFondovi – 27. kolovoza 2018.

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva „Revitalizacija brownfield lokacija“, referentna oznaka: KK.06.2.2.06, objavljenog dana 7. kolovoza 2018., Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 27. kolovoza 2018. godine objavilo izmjenu Poziva kojom se mijenja samo sadržaj Prijavnog obrasca u sustavu eFondovi.

Prijavni obrazac, u kartici „Projekt“, se nadopunjuje sljedećim sekcijama:

 • Socio-ekonomski okvir
 • Identifikacija projekta
 • Tehnička/tehnološka analiza

Iz prijavnog obrasca, u kartici „Horizontalne teme“ se izostavlja sljedeća sekcija:

 • Doprinos projekta promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom

 

SAŽETAK POZIVA

Cilj Poziva je revitalizacija brownfield lokacija na području Urbane aglomeracije Zagreb, tj. obnova područja, zemljišta, nekretnine ili građevine koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene, a mogu bili zagađene i/ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja Urbane aglomeracije Zagreb koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomske isplative investicije.

 

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 161.744.625,76 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je:

 • najniži iznos 3.500.000 HRK
 • najviši iznos 50.000.000,00 HRK

Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
 • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.

U sklopu ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u okviru ovog Poziva ne sadrže elemente državnih potpora ukoliko su u skladu s točkom 3.8. Uputa.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Urbane aglomeracije Zagreb sukladno Odluci o ustrojavanju Urbane aglomeracije Zagreb (točka 3.3. Uputa)
 • Udruge sukladno definiciji u članku 4. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17) koje u trenutku predaje prijave moraju biti upisane u Registar udruga sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Zagreb
 • Javne ustanove koje je osnovao javni sektor (osnovane od strane Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)) koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Zagreb

Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva

Partnerske organizacije i partnerstvo je prihvatljivo.

Prijavitelj se na Poziv može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerom/ima. U slučaju prijave na Poziv s partnerom, ili više njih, partner(i) mora(ju) ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti kao i prijavitelj. Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su:

 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Urbane aglomeracije Zagreb sukladno Odluci o ustrojavanju Urbane aglomeracije Zagreb (točka 3.3. Uputa)
 • Udruge sukladno definiciji u članku 4. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17) koje u trenutku predaje prijave moraju biti upisane u Registar udruga sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Zagreb
 • Javne ustanove koje je osnovao javni sektor (osnovane od strane Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)) koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Zagreb

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • Priprema projektno – tehničke i investicijske dokumentacije (prostorno planske aktivnosti u vezi s obnovom brownfield lokacija u sklopu ITU područja; Izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja; Izrada potrebne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola vezano za aktivnosti obnove brownfield lokacije,
  izgradnje/rekonstrukcije infrastrukture na brownfield lokaciji te prostorno planske aktivnosti).
 • Obnova brownfield lokacije ( može uključivati: dekontaminaciju tla, uklanjanje građevine ili njezina dijela, rekonstrukciju građevine, zamjensku gradnju i novu gradnju, odnosno izvedbu građevinskih i drugih radova na brownfield lokaciji u skladu s prostornim planovima. Obnova uključuje sve postupke gradnje i građenja i one
  građevinske postupke koji im prethode do zaključno ishođenja uporabne dozvole za planirani zahvat)
 • Izgradnja/rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji ( s tim da infrastruktura podrazumijeva: komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara)
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
 • Upravljanje projektom i projektna administracija (uključujući ugovaranje vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom, angažiranja postojećeg ili novozaposlenog 0soblja prijavitelja za upravljanje projektom.
 • Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 4.8. Uputa za prijavitelje)

Geografska ograničenja

Projekt se u cijelosti provodi na području Urbane aglomeracije Zagreb, na brownfield lokacijama koje su isključivo u vlasništvu jedinice lokalne samouprave koja je dio Urbane aglomeracije Zagreb.

U sastav Urbane aglomeracije Zagreb ulaze jedinice lokalne samouprave definirane Odlukom o ustrojavanju urbane aglomeracije Zagreb od 8. ožujka 2016. godine: Grad Zagreb, Grad Donja Stubica, Grad Dugo Selo, Grad Jastrebarsko, Grad Oroslavlje, Grad Samobor, Grad Sveta Nedjelja, Grad Sveti Ivan Zelina, Grad Velika Gorica, Grad Zabok, Grad Zaprešić, Općina Bistra, Općina Brckovljani, Općina Brdovec, Općina Dubravica, Općina Gornja Stubica, Općina Jakovlje, Općina Klinča Sela, Općina Kravarsko, Općina Luka, Općina Marija Bistrica, Općina Marija Gorica, Općina Orle, Općina Pisarovina, Općina Pokupsko, Općina Pušća, Općina Rugvica, Općina Stubičke Toplice, Općina Stupnik, Općina Veliko Trgovišće.

 

Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. prosinca 2018. godine.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 4. listopada 2018. godine.

Workshops

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija brownfield lokacija“ Urbane aglomeracije Zagreb, koja će se održati u utorak, 28. kolovoza 2018. godine s početkom u 10:00 sati u Hotelu International, Miramarska cesta 24, u dvorani Grand Salon I u prizemlju. Registracija sudionika započinje u 9:30 sati.

Svi zainteresirani sudionici svoj dolazak moraju prijaviti do petka 24. kolovoza 2018. godine na e-mail adresu: andreja.rast@mrrfeu.hr

 

Prezentacije s informativne radionice

Sadržaj informativne radionice Poziva „Revitalizacija brownfield lokacija“, održane 28. kolovoza 2018. u Zagrebu, dostupan je na sljedećoj poveznici:

Competent institution

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X