Nabave u okviru projekata

Rok za dostavu ponuda Vrsta nabave Broj ugovora Naziv tvrtke ili organizacije Mjesto
Rok za dostavu ponuda
25. 09. 2023.
Vrsta nabave
Goods
Broj ugovora
KK.11.1.1.01.0526
Naziv tvrtke ili organizacije
Lively Roasters d.o.o.
Grad
Zagreb

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je uredski namještaj i namještaj za showroom. Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Troškovniku koji čini Prilog 2. ovog Poziva na dostavu ponuda

Rok za dostavu ponuda
27. 09. 2023.
Vrsta nabave
Goods
Broj ugovora
FD.02.1.1.05.0004
Naziv tvrtke ili organizacije
Caritas Požeške biskupije
Grad
Požega

Niste potvrdili recaptchu

Dobava i isporuka robe – set osnovnih potrepština za spavanje

Rok za dostavu ponuda
27. 09. 2023.
Vrsta nabave
Service
Broj ugovora
0000
Naziv tvrtke ili organizacije
Rimac Technology d.o.o.
Grad
Sveta Nedelja

Niste potvrdili recaptchu

Engineering services for on-site support

Rok za dostavu ponuda
26. 09. 2023.
Vrsta nabave
Service
Broj ugovora
UP.04.2.1.10.0158
Naziv tvrtke ili organizacije
DOMOVINSKA I ISELJENIČKA ZAJEDNICA
Grad
Zagreb

Niste potvrdili recaptchu

Nabava usluge provedbe radionica popularizacije STEM-a
-ponovljeni postupak nabave za grupe 4., 5., 6. i 7.

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 03/2023
NARUČITELJ (NOJN): DOMOVINSKA I ISELJENIČKA ZAJEDNICA
Lašćinske ledine 1, 10000 Zagreb
OIB: 67070217449
Ovlaštena osoba: Natasha Kathleen Ružić, predsjednica
Web stranica projekta: www.djecaistemzabuducnost.com

KONTAKT OSOBA U POSTUPKU NABAVE: Vlatka Ipša, tel: +385 91 5472 056, e-mail: diz.stem@gmail.com

VRSTA POSTUPKA NABAVE: Javno nadmetanje prema točki 5.3. Postupaka nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN), verzija 3.5 iz Priloga 3. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Djeca i STEM za budućnost“ (kodni broj projekta: UP.04.2.1.10.0158).

PREDMET NABAVE:
Predmet nabave su usluge, podijeljene u sedam grupa predmeta nabave:
1. Radionice o načinima otkrića i rezultata STEM-a, procijenjena vrijednost nabave grupe 1: 16.563,80 EUR bez PDV-a;
2. Radionice o suočavanju s kriznim situacijama, procijenjena vrijednost nabave grupe 2: 6.370,69 EUR bez PDV-a;
3. Radionice povijesnih ličnosti STEM-a, procijenjena vrijednost nabave grupe 3: 12.732,90 EUR bez PDV-a;
4. Radionice 3D predmeta unutar virtualnog svijeta, procijenjena vrijednost nabave grupe 4: 12.613,98 EUR bez PDV-a;
5. Radionice Teslinih eksperimenata, procijenjena vrijednost nabave grupe 5: 8.494,26 EUR bez PDV-a;
6. Radionice matrica, procijenjena vrijednost nabave grupe 6: 9.317,14 EUR bez PDV-a;
7. Radionice robotike, procijenjena vrijednost nabave grupe 7: 16.988,52 EUR bez PDV-a.
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 83.081,29 EUR bez PDV-a.
Procijenjena vrijednost nabave za grupe 4. – 7. je 47.413,90 EUR bez PDV-a

Točne količine predmeta nabave navedene su u Dokumentaciji za nadmetanje, odnosno pripadajućim troškovnicima za grupu predmeta nabave.
Dokumentacija za nadmetanje s detaljnim opisom predmeta nabave te uvjetima sudjelovanja u postupku nabave, načinu i roku za dostavu ponude te pripadajućim obrascima objavljuje se uz ovu Obavijest o nadmetanju na www.strukturnifondovi.hr.
ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE:
Ponuda se dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u elektroničkom obliku na e-mail adresu: diz.stem@gmail.com.
Ponuda se dostavlja do 26.09.2023. do 10:00 sati.

POJAŠNJENJA I IZMJENE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE:
Gospodarski subjekti mogu elektroničkim putem na navedenu kontakt e-mail adresu zahtijevati pojašnjenja, dodatne informacije o postupku nabave ili izmjene Dokumentacije za nadmetanje. Takav zahtjev smatra se pravovremenim ako je zaprimljen najkasnije tijekom šestog dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
Na pravovremeni zahtjev gospodarskog subjekta za pojašnjenjima, dodatnim informacijama ili izmjenama Dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj (NOJN) je obvezan objaviti pojašnjenje, dodatne informacije ili izmjene Dokumentacije za nadmetanje na www.strukturnifondovi.hr bez otkrivanja identiteta gospodarskog subjekta najkasnije tijekom četvrtog dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
U slučaju da pojašnjenje, dodatne informacije ili izmjene Dokumentacije za nadmetanje nisu objavljene najkasnije tijekom četvrtog dana prije isteka roka za dostavu ponuda, Naručitelj (NOJN) je obvezan produžiti rok za dostavu ponude za najmanje osam dana.
Naručitelj (NOJN) može prije isteka roka za dostavu ponuda izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje na način da istu objavi na www.strukturnifondovi.hr. Ako su izmjene Dokumentacije za nadmetanje značajnije, Naručitelj (NOJN) obvezan je produžiti rok za dostavu ponuda razmjerno važnosti izmjene, a najmanje za osam dana.
Ako zahtjev za pojašnjenjima, dodatnim informacijama ili izmjenama Dokumentacije za nadmetanje nije zaprimljen pravovremeno ili ako izmjene Dokumentacije za nadmetanje nisu značajne (ako su zanemarive u odnosu na pripremu valjanih ponuda), Naručitelj (NOJN) nije obvezan produžiti rok za dostavu ponude.

Rok za dostavu ponuda
26. 09. 2023.
Vrsta nabave
Service
Broj ugovora
UP.04.2.1.10.0158
Naziv tvrtke ili organizacije
DOMOVINSKA I ISELJENIČKA ZAJEDNICA
Grad
Zagreb

Niste potvrdili recaptchu

Nabava usluge provedbe radionica edukacija za članove organizacija civilnog društva
– Ponovljeni postupak nabave za grupu 1-

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 04/2023
NARUČITELJ (NOJN): DOMOVINSKA I ISELJENIČKA ZAJEDNICA
Lašćinske ledine 1, 10000 Zagreb
OIB: 67070217449
Ovlaštena osoba: Natasha Kathleen Ružić, predsjednica
Web stranica projekta: www.djecaistemzabuducnost.com

KONTAKT OSOBA U POSTUPKU NABAVE: Vlatka Ipša, tel: +385 91 5472 056, e-mail: diz.stem@gmail.com

VRSTA POSTUPKA NABAVE: Javno nadmetanje prema točki 5.3. Postupaka nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN), verzija 3.5 iz Priloga 3. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Djeca i STEM za budućnost“ (kodni broj projekta: UP.04.2.1.10.0158).

PREDMET NABAVE:
Predmet nabave su usluge, podijeljene u dvije grupe predmeta nabave:
1. Edukacije i području STEM-a, procijenjena vrijednost nabave grupe 1: 13.684,25 EUR bez PDV-a;
2. Jačanje „soft“ vještina i upotreba novih tehnologija, procijenjena vrijednost nabave grupe 2: 10.320,53 EUR bez PDV-a.
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 24.004,78 EUR bez PDV-a.
Točne količine predmeta nabave navedene su u Dokumentaciji za nadmetanje, odnosno pripadajućim troškovnicima za grupu predmeta nabave.

Dokumentacija za nadmetanje s detaljnim opisom predmeta nabave te uvjetima sudjelovanja u postupku nabave, načinu i roku za dostavu ponude te pripadajućim obrascima objavljuje se uz ovu Obavijest o nadmetanju na www.strukturnifondovi.hr.

ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE:
Ponuda se dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u elektroničkom obliku na e-mail adresu: diz.stem@gmail.com.
Ponuda se dostavlja do 26.09.2023. do 10:00 sati.

POJAŠNJENJA I IZMJENE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE:
Gospodarski subjekti mogu elektroničkim putem na navedenu kontakt e-mail adresu zahtijevati pojašnjenja, dodatne informacije o postupku nabave ili izmjene Dokumentacije za nadmetanje. Takav zahtjev smatra se pravovremenim ako je zaprimljen najkasnije tijekom šestog dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
Na pravovremeni zahtjev gospodarskog subjekta za pojašnjenjima, dodatnim informacijama ili izmjenama Dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj (NOJN) je obvezan objaviti pojašnjenje, dodatne informacije ili izmjene Dokumentacije za nadmetanje na www.strukturnifondovi.hr bez otkrivanja identiteta gospodarskog subjekta najkasnije tijekom četvrtog dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
U slučaju da pojašnjenje, dodatne informacije ili izmjene Dokumentacije za nadmetanje nisu objavljene najkasnije tijekom četvrtog dana prije isteka roka za dostavu ponuda, Naručitelj (NOJN) je obvezan produžiti rok za dostavu ponude za najmanje osam dana.
Naručitelj (NOJN) može prije isteka roka za dostavu ponuda izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje na način da istu objavi na www.strukturnifondovi.hr. Ako su izmjene Dokumentacije za nadmetanje značajnije, Naručitelj (NOJN) obvezan je produžiti rok za dostavu ponuda razmjerno važnosti izmjene, a najmanje za osam dana.
Ako zahtjev za pojašnjenjima, dodatnim informacijama ili izmjenama Dokumentacije za nadmetanje nije zaprimljen pravovremeno ili ako izmjene Dokumentacije za nadmetanje nisu značajne (ako su zanemarive u odnosu na pripremu valjanih ponuda), Naručitelj (NOJN) nije obvezan produžiti rok za dostavu ponude.

Rok za dostavu ponuda
11. 10. 2023. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Goods
Broj ugovora
KK.01.2.2.03.0022
Naziv tvrtke ili organizacije
DIV GRUPA d.o.o.
Grad
Samobor

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je „Dodatni materijal za zavarivanje 1“ – ponovljeni postupak VI za grupu 3.
Roba se nabavlja za potrebe projekta CEKOM – Centar kompetencija za naprednu mobilnost, KK.01.2.2.03.0022, u sklopu Poziva Podrška razvoju Centara kompetencija, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Predmet nabave detaljno je opisan u Prilogu II Troškovniku i u točki 2.4. Dokumentacije za nadmetanje. Predmet nabave je podijeljen na grupe: grupa 1. Dodatni materijal za zavarivanje 1/1, grupa 2. Dodatni materijal za zavarivanje 2/1, grupa 3. Dodatni materijal za zavarivanje 3/1. Provodi se postupak samo za grupu 3. Evidencijski broj nabave: IRI-500-21. /
Subject-matter of the procurement is “Additional welding material 1” – repeated procedure VI for lot 3.
The goods are procured for the needs of the project KK.01.2.2.03.0022, CEKOM – Centar kompetencija za naprednu mobilnost (Center of competence for advanced mobility), within the Call Podrška razvoju Centara kompetencija, funded by the European Regional Development Fund. The procurement subject-matter details are in Annex II the Cost Sheet and in point 2.4. of Tender Documentation. Subject-matter is divided into lots: Lot 1. Additional welding material 1/1, Lot 2. Additional welding material 2/1, , Lot 3. Additional welding material 3/1. The procedure is only for lot 3. Procurement file reference number: IRI-500-21.

Rok za dostavu ponuda
04. 10. 2023.
Vrsta nabave
Goods
Broj ugovora
KK.01.2.2.03.0022
Naziv tvrtke ili organizacije
DIV GRUPA d.o.o.
Grad
Samobor

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je „Osnovni materijali za izradu prototipa (duplex čelik).
Roba se nabavlja za potrebe projekta CEKOM – Centar kompetencija za naprednu mobilnost, KK.01.2.2.03.0022, u sklopu Poziva Podrška razvoju Centara kompetencija, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Predmet nabave detaljno je opisan u Prilogu II Troškovniku i u točki 2.4. Dokumentacije za nadmetanje. Predmet nabave je podijeljen na grupe: grupa 1. Mikropaneli (Limovi, različite debljine), grupa 2. Inox cijevi. Ovaj postupak nabave je samo za grupu 2. Evidencijski broj nabave: IRI-500-20. /
Subject-matter of the procurement is “Basic prototype material (duplex steel)”.
The goods are procured for the needs of the project KK.01.2.2.03.0022, CEKOM – Centar kompetencija za naprednu mobilnost (Center of competence for advanced mobility), within the Call Podrška razvoju Centara kompetencija, funded by the European Regional Development Fund. The procurement subject-matter details are in Annex II the Cost Sheet and in point 2.4. of Tender Documentation. Subject-matter is divided into lots: Lot 1. Micropanels (Sheets, various thicknesses), Lot 2. Inox pipe. This procedure is only for lot 2. Procurement file reference number: IRI-500-20.

Rok za prijavu je unutar 30 dana
Pretplati se na ovu nabavu

Pretplatite se

Pretplatite se na obavijesti za sve nabave kako bi ubuduće na email adresu dobili obavijesti o novim nabavama.

Niste potvrdili recaptchu

Predaj nabavu

Ako želite dodati obavijest o pokretanju postupka nabave, kliknite ovdje.

Prijavi se

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X